ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»: Αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση δανείων - Η διαδικασία καταβολής

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»: Αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση δανείων - Η διαδικασία καταβολής

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» φαίνεται να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα επιδότησης - Αφορά όλους τους πληττόμενους από τον κορονoϊό που είχαν δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση την πρώτη τους κατοικίας και επιδοτεί τη δόση για εννέα μήνες.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού (ν. 4714/2020) στην κύρια κατοικία έχει παρέλθει. Όσοι υπέβαλαν την αίτηση και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αναμένουν την πίστωση της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, περνάμε στη φάση καταβολής της κρατικής επιδότησης της δόσης του δανείου, για 9 μήνες.

Aπό την επόμενη εβδομάδα το κράτος θα πληρώνει έως και το 90% των δόσεων των ενήμερων δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημία και έως το 80% των κόκκινων δανειοληπτών.

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον δικηγόρο Δημήτρη Αναστασόπουλο για να μας ενημερώσει ποια είναι τα επόμενα βήματα των δανειοληπτών και πότε θα ξεκινήσουν να επιδοτούνται οι δόσεις των δανείων τους.

«Για πρώτη φορά η χώρα επιβραβεύει και τη συνέπεια» σημείωσε ο κ Αναστασόπουλος.

Αναλυτικός οδηγός από τον κ. Αναστασόπουλο για διαδικασία από την στιγμή που υποβληθεί η αίτηση και ανακτηθούν όλα τα δεδομένα που ορίζει ο νόμος:

Η έγκριση της αίτησης εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση του δανειολήπτη πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποστέλλεται στον οφειλέτη και τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση ότι ο αιτών είναι επιλέξιμος για συνεισφορά του Δημοσίου.

Ειδικότερα:

Α. Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός 15 το αργότερο ημερών από την διαπίστωση της επιλεξιμότητας, το ποσό της μηνιαίας δόσης , ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Β. Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός 15 το αργότερο ημερών από την διαπίστωση της επιλεξιμότητας στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός 15 ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Γ. Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα ημέρες ή είναι καταγγελμένο, για να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση του δανείου, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα.

Ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη, προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Από την πλευρά του ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει έγγραφα που θα του ζητηθούν εντός 15 ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός 15 ημερών από την πρόταση.

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση τότε ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη. Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η έγκριση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου γνωστοποιείται στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή.

- Η συνεισφορά καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

- Οι λογαριασμοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς, η δε καταβολή γίνεται σε μηνιαία βάση.

- Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

- Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

Τέλος, να τονίσουμε ότι ακόμα και μετά την έναρξη καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, το Δημόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιμες και ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Πότε διακόπτεται η καταβολή της συνεισφοράς

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Αν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή η αίτηση είναι ψευδής.

Β) Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη.

Γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

Δ) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

Στ) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και δεν παρέχει πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο.

Yπενθυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Η κρατική επιδότηση των «κόκκινων» δανειοληπτών, εφόσον το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί, ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 70% το 2ο τρίμηνο και στο 60% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Εάν το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση φθάνει το 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

«Κλείδωσε» η παράταση του lockdown - Δείτε μέχρι πότε