ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνενώσεις επιχειρήσεων για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ

Συνενώσεις επιχειρήσεων για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ

Φοροκίνητρα δίνει η κυβέρνηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς για να συγχωνευθούν και να συστήσουν νέα εταιρεία προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Επιπλέον, μέσα από τη συγχώνευση ή τη συνεργασία θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό καθώς θα εμφανίζουν ισχυρότερη ταμειακή θέση.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τα νέα εταιρικά σχήματα που θα δημιουργηθούν θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή και κυρίως η αιμορραγία στον ΦΠΑ που υπολογίζεται σε 6 δισ. ευρώ ετησίως.

Τα κίνητρα εστιάζουν στις φοροελαφρύνσεις, με το «βαρύ πυροβολικό» να αποτελεί η έκπτωση φόρου 30% υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.

Πότε μειώνεται ο φόρος

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο τζίρο της τελευταίας τριετίας.
  • Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

Αν πρόκειται για συνεργασία προσώπων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Ρoή Ειδήσεων