ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ρεύματος: Έως 1.200 ευρώ το πρόστιμο για ψευδείς και ανακριβείς αιτήσεις

Επιδότηση ρεύματος: Έως 1.200 ευρώ το πρόστιμο για ψευδείς και ανακριβείς αιτήσεις

Με πρόστιμο που θα φθάνει ακόμη και τα 1.200 ευρώ θα επιβαρυνθούν όσοι δεν είναι ειλικρινείς και προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης για την λήψη του επιδόματος ρεύματος, της νέας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αφορά στην κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το ποσό της επιδότησης θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ξεκαθαρίζεται πως σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, θα γίνεται άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Εάν η ενίσχυση που θα δοθεί είναι 30 ευρώ το πρόστιμο θα ανέλθει στα 60 ευρώ, εάν το επίδομα ρεύματος που θα χορηγηθεί στη βάσει ψευδών στοιχείων είναι 600 ευρώ το πρόστιμο θα ανέλθει στα 1.200 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα βεβαιώνει το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα εκδίδει την σχετική ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), κατόπιν σύνταξης χρηματικού καταλόγου από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1590789001 «Λοιπές επιστροφές Ποσών».