ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλειμμα στο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού 1.917 εκατ. το 7μηνο

Ελλειμμα στο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού 1.917 εκατ. το 7μηνο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 7-μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.917 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 13.216 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.528 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.567 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3.083 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3.141 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30.799 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.303 εκατ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου του επταμήνου 2013 (28.496 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.862 εκατ. ευρώ, 746 εκατ. ευρώ ή 2,9%, υψηλότερα έναντι του στόχου του επταμήνου (26.116 εκατ. ευρώ).

Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται στις αυξημένες εισπράξεις του Ιουλίου στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3%, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της υστέρησης των δύο προηγούμενων μηνών λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων,

β) στους έμμεσους φόρους κατά 247 εκατ. ευρώ ή 11,1%. Ειδικά σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 17 εκατ. ευρώ ή 29,9% και 68 εκατ. ευρώ ή 27,2% αντίστοιχα,

γ) στα μη φορολογικά έσοδα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 26,3%,

δ) στα μη τακτικά έσοδα κατά 1.710 εκατ. ευρώ λόγω:

  1. των αυξημένων εισπράξεων από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς και από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών κατά 178 εκατ. ευρώ συνολικά, και
  2. της μεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος τα οποία αναλύονται σε 29,5 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και κατά 1.500 εκατ. ευρώ. από το Securities Market Program (SMPs). Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων.

ε) στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ανήλθαν σε 2.207 εκατ. ευρώ, υπερτριπλάσια έναντι του στόχου των 700 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, εξακολούθησε η υστέρηση εσόδων από:

- το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 273 εκατ. ευρώ ή 32,2% λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,

- τους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 56 εκατ. ευρώ ή 30% λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

Από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η υστέρηση που είχε καταγραφεί στο Α΄ εξάμηνο του έτους, εξαιρουμένων των SMPs, υπερκαλύφθηκε τον Ιούλιο και οδήγησε σε υπέρβαση του 7-μηνιαίου στόχου κατά 804 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 32.716 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.308 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (36.024 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.596 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.978 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.879 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.975 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 20,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.852 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.649 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.