ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Στις 12 Νοεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Motor Oil: Στις 12 Νοεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους μετόχους της Motor Oil, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.078.298 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,85 ευρώ σε 0,75 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2013 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 0,75 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- με τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

3) Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη επιστροφής κεφαλαίου από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέσω των καταστημάτων της τράπεζας.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης του ποσού επιστροφής κεφαλαίου για το διάστημα μέχρι την 30η Ιουνίου 2014 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον, επιπλέον των ανωτέρω, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Μετά την 30ή Ιουνίου 2014 η καταβολή του ποσού επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας.