ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τις 10 Ιουλίου η υποβολή Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Έως τις 10 Ιουλίου η υποβολή Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Λήγει την Πέμπτη 10 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης των ΑΕ και ΕΠΕ στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στο «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» του ν. 2238/1994 αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου.

Συγκεκριμένα, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υποβάλουν εταιρείες με σύνολο Ενεργητικού άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, καθαρό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 5 εκατ. ευρώ και με μέσο όρο προσωπικού 50 ατόμων.

Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο έλεγχος διενεργείται σε δειγματοληπτική βάση. Ειδικά για τον έλεγχο της φορολογικής έκπτωσης των δαπανών, το δείγμα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.

Ωστόσο σε περίπτωση που εντοπίζονται παραβάσεις, οι ελεγκτές υποχρεούνται να επεκτείνουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια δαπανών και τα δείγματα ελέγχου δεν εφαρμόζονται.

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών από τους νόμιμους ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Όταν δεν προκύπτουν φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν «μη σημαντικές» παραβάσεις εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης στο υπουργείο Οικονομικών αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις, ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Διαβάστε επίσης

ΥΠΟΙΚ: Δεν παρατείνεται η έκτακτη εισφορά