Μειώσεις μισθών και αύξηση ορίων ηλικίας στο Δημόσιο

Μειώσεις μισθών και αύξηση ορίων ηλικίας στο Δημόσιο
«Μαχαίρι» στα επιδόματα που λειτουργούν ως κίνητρο...

«Μαχαίρι» στα επιδόματα που λειτουργούν ως κίνητρο απόδοσης ή ταχύτερης διεκπεραίωσης ή ειδικής απασχόλησης που αφορούν δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, βάζει το υπουργείο Οικονομικών με πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο.

Η ηγεσία του υπουργείου πέραν της αναπροσαρμογής στους μισθούς, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, επεκτείνει και το καθεστώς συνταξιοδότησης, θέτοντας πλαφόν στις συντάξιμες αποδοχές. Άρα όσοι ασφαλίστηκαν πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά, θα λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μπορεί να υπερβαίνει το μηνιαίο συντάξιμο μισθό, μόνο στην περίπτωση που η σύνταξη προσαυξάνεται με πτητικά κ.λ.π. εξάμηνα ή υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των νόμων περί θυμάτων τρομοκρατίας.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης την αναστολή της σύνταξης στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες. Ωστόσο διατηρούν την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα και εφόσον καταβάλλουν οι ίδιες τις σχετικές κρατήσεις.

Περικοπή συντάξεων σε όσους εργάζονται

Στην αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, προβλέπει το νομοσχέδιο για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται.

Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου, οι συνταξιούχοι παίρνουν όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος.

Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
Το όριο των 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

Στους περιορισμούς υπόκεινται και τα αιρετά όργανα O.T.A., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης N.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.λπ.).

Ποιους αφορά το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου που αναλαμβάνουν εργασία ως μισθωτοί εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ισχύουν τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010, έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και στους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης, ακόμη και εάν πρόκειται για συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3863/2010.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που απασχολήθηκε ως διοικητικός υπάλληλος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συνταξιοδοτήθηκε με διατάξεις του ν.3163/1955, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχοληθεί, εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010. Εάν, όμως, επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην περίπτωση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία ή αυτοαπασχοληθεί εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

2. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας είναι ασφαλισμένο σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης και συνταξιοδοτηθεί από ένα εξ αυτών, αλλά συνεχίζει την ασφάλισή του στο δεύτερο φορέα, θεωρείται ότι από τη συνταξιοδότησή του και μετά είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, ανεξαρτήτως του χρόνου αναλήψεως της εργασίας ή της έναρξης της αυτοαπασχόλησης, και κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει (σχετική η 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος ασφαλίζεται στο δεύτερο φορέα λόγω ιδιότητας, χωρίς να ασκεί το επάγγελμα.

Για παράδειγμα, μηχανικός που απασχολήθηκε στη ΔΕΗ, και ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ΟΑΠ – ΔΕΗ συνεχίζει να ασφαλίζεται λόγω ιδιότητας στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, θεωρείται απασχολούμενος συνταξιούχος, και στην περίπτωσή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, σε αντίθεση με τα περιλαμβανόμενα στην αριθ. 157363/0092/1.11.2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει δύο συντάξεις, μία από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και δεύτερη από φορέα κύριας ασφάλισης, για τα εν λόγω πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010.

4. Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση που χορηγείται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), αυτή θα συνυπολογίζεται με την κύρια σύνταξη που καταβάλει ο Τομέας, προκειμένου να γίνεται ο προβλεπόμενος από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, έλεγχος για την περικοπή της σύνταξης.

Αντίστοιχα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους υγειονομικούς που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), και λαμβάνουν την προβλεπόμενη προσαύξηση της κύριας σύνταξης.

 

Με πληροφορίες από: real.gr