Στη φόρα τα ονόματα 15.000 οφειλετών του Δημοσίου

Στη φόρα τα ονόματα 15.000 οφειλετών του Δημοσίου

Η ΛΙΣΤΑ ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 65 ΔΙΣ.

Λίστα με 15.000 οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ και οφείλουν συνολικά 65 δισ. ευρώ θα δημοσιοποιήσει εντός της εβδομάδας στο Διαδίκτυο η ΓΓΔΕ.

Περίπου το ένα τρίτο των συγκεκριμένων 5.500 οφειλετών  έχουν χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία περνούν από δεύτερο έλεγχο αναφέρουν στελέχη της ΓΓΔΕ, με βάση την Καθημερινή, προκειμένου να μην προστεθούν σε αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πεθάνει έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Οπως αναφέρουν μάλιστα θα πρέπει η λίστα να είναι άρτια, ώστε να μην εγείρει ουδείς εκ των οφειλετών οποιαδήποτε ένσταση.

Στη λίστα που θα δημοσιοποιηθεί εντός της εβδομάδας θα αναφέρεται ο οφειλέτης με τη δημοσιοποίηση του ονόματος, του επωνύμου, του ΑΦΜ και του πατρώνυμου.

Οφειλές αποκλειστικά από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη.

Χρέη για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής που επέρχεται είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σχτικά με την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής.

Οφειλέτες οι οποίοι προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για τη σκοπούμενη δημοσιοποίηση.

Στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών προκειμένου είτε να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.