Πρόστιμα ΚΤΕΟ: Δείτε ποιοι δικαιούνται παράταση 6 μηνών

Πρόστιμα ΚΤΕΟ: Δείτε ποιοι δικαιούνται παράταση 6 μηνών

Παράταση φαίνεται ότι δίνεται στα πρόστιμα ΚΤΕΟ που αφορούν την παρέλευση 6 μηνών για τεχνικό έλεγχο ή επανέλεγχο οχημάτων, σύμφωνα με τον Ν.4530/2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4530/2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Α 59 2018, με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2018, τα πρόστιμα των 150 ευρώ για μη πραγματοποίηση ελέγχου για θα ισχύσουν έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή το Φθινόπωρο του 2018. Συγκεκριμένα, στη παράγραφο 2 του άρθρου 55 αναφέρεται ότι «η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», με ημερομηνία δημοσίευσης 30 Μαρτίου 2018.

Αναλυτικα, το άρθρο 55 αναφέρει:

«Άρθρο 55

Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:

α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,

β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο. Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α' 57).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».