ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολόγιο: Αυτοί είναι οι γρίφοι που δυσκολεύουν τους υπόχρεους

Κτηματολόγιο: Αυτοί είναι οι γρίφοι που δυσκολεύουν τους υπόχρεους
Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα αγροτεμάχια και γενικότερα στις αγροτικές περιοχές

Κτηματολόγιο - Όλες οι ειδήσεις: Kάποιες περιπτώσεις χρειάζονται ειδικό χειρισμό και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Το μεγάλο στοίχημα του Ελληνικού Κτηματολογίου αυτήν την περίοδο είναι να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες, ειδικά από αγροτικές περιοχές. Ήδη κάποιες προθεσμίες εκπνέουν και το ενδιαφέρον παρουσιάζεται μειωμένο.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για όσους αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής των δηλώσεων, ανεξάρτητα αν αυτό έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Τα δικαιώματα αυτά είναι:

Κυριότητα (Ψιλή ή πλήρης)

Δουλεία (Επικαρπίας ή από γονική παροχή, οίκησης, διόδου κ.τ.λ.)

Υποθήκη/προσημείωση

Αγωγή και ανακοπή

Κατάσχεση

Μακροχρόνια μίσθωση

Χρονομετρική μίσθωση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Μεταλλειοκτησία

Μεταφορά συντελεστή δόμησης

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται αφορούν στο δικαίωμα και όχι στο ακίνητο.

Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα, τότε πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

Όλα τα ακίνητα πρέπει να δηλωθούν. Ακόμη και τα αυθαίρετα και τα εκτός σχεδίου ανεξάρτητα να έχουν κτίσμα ή όχι.

Μαζί με την δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. Κρίσιμη είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με το γραφείο Κτηματογράφησης κυρίως κατά την περίοδο της κτηματογράφησης της περιοχής.

Μεταβίβαση

Στην περίπτωση μεταβίβασης μόνο της ψιλής κυριότητας, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο καθένας για το δικαίωμα του.

Συγκυριότητα

Κάθε συγκύριος υποχρεούται να δηλώσει το ποσοστό που του ανήκει.

Κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία

Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμα του στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ (διόδου, άντλησης νερού, θέασης)

Ο διακαιούχος υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητας επί του δικού του

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει το δικαίωμα της κυριότητας του και η τράπεζα δηλώνει το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας(υποθήκη/προσημείωση).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ(Αποθήκες, γκαράζ)

Εάν οι βοηθητικοί χώροι έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται ξεχωριστά/

Εάν δεν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται στο πεδίο « Βοηθητικοί χώροι διηρημένων ιδιοκτησιών» της δήλωσης του διαμερίσματος.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (Αποθήκες, αντλιοστάσια)

Οι κατασκευές αυτές δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες και καταγράφονται στο πεδίο « Κτήρια για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία» στη δήλωση ακινήτου και χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό έντυπο.

Τι ισχύει για κληρονοµιά και έκτακτη χρησικτησία

Απαραίτητη είναι η υποβολή δήλωσης από κάθε κληρονόµο σε περίπτωση κληρονοµιάς. Λύση υπάρχει ακόµα και για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διαθήκη. Ακόµα και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να τα δηλώσει επισυνάπτοντας συγκεκριµένα έγγραφα.

Κάθε κληρονόµος πρέπει να δηλώσει το µερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. ∆ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη π.χ. κληρονοµητήριο).

Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

Ετσι, εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πως ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Πώς δηλώνεται

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από τον συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Στην περίπτωση χρησικτησίας είναι απαραίτητη και η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής, ενώ οπωσδήποτε ένα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι το Ε9 που θα περιλαµβάνει το δηλούµενο ακίνητο.

Τι πληρώνουμε: 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα

Το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κ.λπ.). Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθµευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα, το τέλος κτηµατογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωµα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώµατα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο µόνο δικαιώµατα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων που δηλώνουν στον συγκεκριµένο ΟΤΑ.

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Η επισύναψή του είναι απαραίτητη ακόµα κι αν αυτό είναι παλαιότερης χρονολογίας, σε περιπτώσεις που:

αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο,

µε τη δήλωση στο Κτηµατολόγιο γίνεται επίκληση χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης του ακινήτου, έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια,

έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρµογής κ.λπ).

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Έθνος»

Διαβάστε επίσης:

«Μερομήνια»: Τι καιρό θα έχουμε Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου;

Ψυχοσάββατο σήμερα: Τι είναι και τι πρέπει να κάνουμε;

Το μεγάλο μυστικό του Φαίδωνα Γεωργίτση