Δήμος Πολυγύρου: Προσωρινή παύση λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών

Δήμος Πολυγύρου: Προσωρινή παύση λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών

O Δήμος Πολυγύρου προέβη στην ανάθεση, σε πιστοποιημένο φορέα, αξιολόγησης και ελέγχου των υφιστάμενων των παιδικών χάρων του Δήμου όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Η διαδικασία της 1ης φάσης ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των προβλημάτων και των ελλείψεων για κάθε μία παιδική χαρά και την κοινοποίησή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η 2η φάση, η οποία αρχίζει τώρα, προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, είτε δια επισκευής είτε δια αντικατάστασης, αλλά και την προσαρμογή του περιβάλλοντα χώρου στις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η προσωρινή παύση της λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών του Δήμου ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι απαραίτητες εργασίες. 

Η πιστοποίηση και η καταλληλόλητα των παιδικών χαρών αφορούν την ασφάλεια των παιδιών και πρέπει να αντιμετωπισθούν με την δέουσα προσοχή και φροντίδα ώστε ο Δήμος μας να διαθέτει αδειοδοτημένες, σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές.