ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Δεν πληρώνει ούτε με δικαστικές αποφάσεις

Δημόσιο: Δεν πληρώνει ούτε με δικαστικές αποφάσεις

Τρόπους να καθυστερήσει την εξόφληση των υποχρεώσεών του προς τους ιδιώτες φαίνεται πως αναζητά το Δημόσιο.

Το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του δίνει αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα εξοφλούνται υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες όταν οι τελευταίοι έχουν πετύχει σχετικές αποφάσεις για την εξόφλησή τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις Εφορίες ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ισχύουν τα εξής:

-Προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση, από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, ισόποση με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλον, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (ως τέτοιος τίτλος νοείται κυρίως η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.

-Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, να μειώνεται έως το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

-Οι ΔΟΥ, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, η οποία απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, απαιτείται να ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 και, σε αρνητική περίπτωση, να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Στο πλαίσιο τού εν λόγω ελέγχου, οφείλουν να αναζητούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, από την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη:

-έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4072/2012 και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας,

-το ύψος της εγγυητικής επιστολής, καθώς και φωτοαντίγραφό της.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι αν μια επιχείρηση είχε καταφέρει να εκδώσει μια διαταγή πληρωμής εναντίον του Δημοσίου ύψους 200.000 ευρώ, η ίδια επιχείρηση θα πρέπει πια να προσκομίσει στην δημόσια υπηρεσία (π.χ. εφορία) εγγυητική επιστολή, ισόποση της απαίτησής της.

Δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει ήδη 200.000 ευρώ στην τράπεζα προκειμένου να εισπράξει τα 200.000 ευρώ που αποδεδειγμένα και με δικαστική απόφαση του χρωστά το δημόσιο. Έτσι, για να εισπράξουν οι ιδιώτες από το δημόσιο θα πρέπει να διαθέτουν ταμειακή άνεση, με πολλές επιχειρήσεις φυσικά να μην είναι σε θέση για κάτι τέτοιο.

Διαβάστε επίσης:

Εγκύκλιος Γ.Μαυραγάνη για τις οφειλές του Δημοσίου

Εφορία «ξέχασε» οφειλές ύψους 10 εκατ. ευρώ!