ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Έως και την 1η Φεβρουαρίου, η δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών του σχεδίου νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Η συγκεκριμένη κοινοτική Οδηγία στοχεύει πρωταρχικώς στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης των καταθετών σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεών τους στα πιστωτικά ιδρύματα. Συνεισφέρει έτσι σημαντικά στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετάδοσης του κινδύνου μαζικών αναλήψεων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα νέα στοιχεία του σχεδίου νόμου αφορούν στα ακόλουθα:
*Εισάγει νέες ρυθμίσεις ως προς το επίπεδο, τους όρους και προϋποθέσεις κάλυψης (100.000 ευρώ) και τη μείωση της προθεσμίας καταβολής αποζημίωσης σε 7 ημέρες.
*Μεριμνά για προστασία άνω του ορίου των 100.000 ευρώ για ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων.
*Το ΤΕΚΕ οφείλει να διενεργεί τουλάχιστον ανά τριετία ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/minfin/?p=6338