ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κατάργηση πιστοποιητικών για πολίτες της οδεύει η ΕΕ

Σε κατάργηση πιστοποιητικών για πολίτες της οδεύει η ΕΕ

Την κατάργηση των δαπανηρών γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων, όπως τα πιστοποιητικά γέννησης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Σήμερα στην ΕΕ οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος υποχρεώνονται να χάσουν πολύ χρόνο και χρήματα προκειμένου να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσε το κράτος μέλος προέλευσης είναι αυθεντικά», δήλωσε η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Βίβιαν Ρέντινγκ, τονίζοντας ότι «η Επιτροπή ενεργεί προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων όταν ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ».

Εξάλλου, η Επιτροπή τονίζει ότι η γραφειοκρατία επηρεάζει και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Για παράδειγμα, συχνά χρειάζεται να υποβάλλουν σειρά πιστοποιημένων δημόσιων εγγράφων για να αποδείξουν την νομική τους κατάσταση όταν λειτουργούν διασυνοριακά. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της σφραγίδας επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές ως απόδειξη γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων, καθώς και σειρά άλλων απαρχαιωμένων διοικητικών απαιτήσεων επικύρωσης δημόσιων εγγράφων για όσους ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος.

Οι προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή προβλέπουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν δαπανηρές «επικυρωμένες» μορφές ή «επικυρωμένες» μεταφράσεις επίσημων εγγράφων, όταν για παράδειγμα δηλώνουν ένα σπίτι ή μια εταιρεία, όταν παντρεύονται ή όταν υποβάλλουν αίτηση για κάρτα διαμονής.

Δώδεκα κατηγορίες δημόσιων εγγράφων (που αποδεικνύουν ονοματεπώνυμο, γάμο και σύμφωνο συμβίωσης, γέννηση, πατρότητα, υιοθεσία, θάνατο, κατοικία, υπηκοότητα και εθνικότητα, ιδιοκτησία, νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου) θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η επισημείωση (Apostille) ή η επικύρωση — που σήμερα απαιτούνται για περίπου 1,4 εκατομμύρια έγγραφα εντός της ΕΕ ετησίως. Εκτιμάται ότι με την κατάργηση των εν λόγω απαιτήσεων οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν 330 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η εξοικονόμηση χρόνου και η αποφυγή της ταλαιπωρίας.

Οι νέοι κανόνες ωστόσο, δεν θα επηρεάσουν την αναγνώριση του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων ή των αποτελεσμάτων που αυτά παράγουν. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν στην απόδειξη της αυθεντικότητας του επίσημου εγγράφου για παράδειγμα την αυθεντικότητα της υπογραφής και την εξουσιοδότηση του αρμόδιου δημόσιου λειτουργού να το υπογράψει. Αυτό θα πρέπει να γίνει αμοιβαία αποδεκτό μεταξύ των κρατών μελών χωρίς απαίτηση περαιτέρω πιστοποίησης. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα επιπλέον εργαλείο απλούστευσης: προαιρετικά πολύγλωσσα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντί για τα δημόσια εθνικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο, κ.ο.κ.

Αυτό θα συμβάλλει ιδίως στην εξοικονόμηση του κόστους μετάφρασης, αφού το πλεονέκτημα αυτής της δυνατότητα είναι ότι απαλλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τον βραχνά των μεταφράσεων. Η πρόταση προβλέπει επίσης και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της απάτης. Εάν μια εθνική αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες περί συγκεκριμένου εγγράφου, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ελέγξουν την αυθεντικότητά του επικοινωνώντας με την αρχή έκδοσης μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI). Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, το 73% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η κυκλοφορία των δημόσιων εγγράφων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.