ΑΠΟΨΕΙΣ

Φόροι 2019: Αυτά θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Φόροι 2019: Αυτά θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Το νέο φορολογικό έτος ξεκίνησε και, σύμφωνα με τα έως τώρα ψηφισμένα νομοθετήματα, παρουσιάζει φορολογικές αυξομειώσεις.

Η κλίμακα φορολόγησης μισθωτών, συνταξιούχων και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η παρακάτω:

ΚΑΡΤΑ 1

καρτα1

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της. Με την αναλογούσα συλλογή αποδείξεων ο φόρος που προκύπτει σε μισθωτούς και συνταξιούχους μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε ότι η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Τα εισοδήματα από κεφάλαιο φορολογείται σύμφωνα με τα κάτωθι

  • Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
  • Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
  • Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%)

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΑΡΤΑ 2

καρτα2

Τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογούνται για το έτος 2019 με συντελεστή 28%. Αλλαγές επίσης θα επέλθουν στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν θα καταβάλουν οι φορολογούμενοι το έτος 2019. Ο φόρος που θα κληθούν να καταβάλουν δύναται να είναι μειωμένος, αυξημένος ή ίσος με τον φόρο που είχαν καταβάλει την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Οι αυξομειώσεις αυτές οφείλονται τόσο στην τροποποίηση υπολογισμού του φόρου όσο και στην τροποποίηση των τιμών βάσης (αλλαγή αντικειμενικών αξιών).

* Ο Αντώνης Μουζάκης είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός, τ. Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. & Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Φορολογικός Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε., Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπ. Οικονομικών για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα, Μέλος της Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ε.Λ.Π.