Επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης ανακοινώνει η Alpha Bank

Επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης ανακοινώνει η Alpha Bank

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης 2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) «υπερβαίνοντας τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμού, με ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ 1,3 δισ. και 3,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Alpha Bank «η Συνολική Αξιολόγηση προκύπτει από την ενσωμάτωση, των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR) και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test).

- Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της 31.12.2013 προσαρμόζεται, με βάση τη μεθοδολογία της ασκήσεως AQR, μόλις κατά 1,8% ή 942 ευρώ εκατ. μετά από φόρους χάρη στην πολιτική προβλέψεων της Τραπέζης.

- Οι πρόσθετες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στο στατικό δυσμενές σενάριο παρέχουν επιπρόσθετο κεφαλαιακό πλεόνασμα ως εξής:

i. 50 μονάδες βάσης από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2014 και την ακόλουθη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, που ενισχύουν περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων της Τραπέζης.

ii. 204 μ.β. θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4302/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών
διαφορών ("DTAs") σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως επισημαίνεται σε αναλυτική ανακοίνωση της τράπεζας «σκοπός της εν λόγω ασκήσεως, την οποία διενήργησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΚΤ σε συνολικά 130 τραπεζικούς ομίλους (συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών) που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι η δημιουργία μίας σταθερής βάσεως για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της κεφαλαιακής επάρκειας των ευρωπαϊκών τραπεζών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε τυχόν εύλογες αλλά ακραίες δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες, ως εκ τούτου, είναι λιγότερο πιθανόν να εμφανισθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τους σκοπούς του Ελέγχου των Φακέλων Πιστοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR), πραγματοποιήθηκε διεξοδική εξέταση του επιχειρηματικού και στεγαστικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης. Οι παραδοχές και η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υιοθετούν ελάχιστα όρια Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8% και 5,5%, σύμφωνα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως».

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «η περίοδος που καλύπτει η 'Ασκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων αφορά την τριετία 2014-2016. Η 'Ασκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού της 31.12.2013, δεν λαμβάνει υπ' όψιν τυχόν επιχειρηματικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μετά την 31.12.2013, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην κεφαλαιακή θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Alpha Bank, επισημαίνει ότι «η ποιότητα και το ύψος των κεφαλαίων της Τραπέζης ενισχύθηκαν περαιτέρω λόγω της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1.200 εκατ.ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, καθώς και της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή επίπτωση στα κεφάλαια ύψους 260 εκατ.ευρώ, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως, λόγω της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται, οδηγεί σε Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8,6%, με πλεόνασμα 3,1% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού.

Η Τράπεζα επισημαίνει επίσης «την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4302/2014 που αφορά στη μετατροπή των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα ύψους 1.060 εκατ. ευρώ (αποτελούμενο από 640 εκατ. ευρώ λόγω της σταδιακής απομειώσεως των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων και 420 εκατ. προερχόμενα από τη νέα αναγνώριση Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων το β΄ τρίμηνο 2014) ή 4,6% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού».

Στο πλαίσιο αυτού του Νόμου, η Τράπεζα έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 7 Νοεμβρίου 2014. Tα αποτελέσματα, τονίζεται στην ανακοίνωση, υπό την παραδοχή του Δυναμικού Ισολογισμού, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν ορισμένες παραμέτρους του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, επιβεβαιώνουν τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση, μολονότι:

• στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως ενσωματώθηκαν ελάχιστα κεφαλαιακά μέτρα και

• οι παραδοχές της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΑΤ αναφορικά με το Καθαρό Έσοδο Τόκων και τα Κέρδη προ Προβλέψεων εφαρμόζονται σε στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποστεί σημαντικές επιπτώσεις λόγω της συνεχούς δυσμενούς πορείας της Ελληνικής Οικονομίας κατά τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2014 της Τραπέζης, μετά από τις διενεργηθείσες προβλέψεις ύψους 744 εκατ.,ευρω είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά που έχουν ληφθεί υπ' όψιν στην 'Ασκηση.

Οι παραδοχές του Βασικού και του Δυσμενούς Σεναρίου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη της κερδοφορίας της Τραπέζης ή να συσχετισθούν άμεσα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΤ: 25 τράπεζες της ευρωζώνης δεν πέρασαν τα stress tests