Τράπεζα Κύπρου: Ακυρώνει την πληρωμή τόκων μετατρέψιμων αξιογράφων

Τράπεζα Κύπρου: Ακυρώνει την πληρωμή τόκων μετατρέψιμων αξιογράφων

Σε ανακοίνωση για υποχρεωτική ακύρωση πληρωμής τόκου μετατρέψιμων αξιόγραφων ενισχυμένου κεφαλαίου προχώρησε η τράπεζα Κύπρου.

Με βάση τις πρόνοιες του Όρου 5 η Τράπεζα προβαίνει σε Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκου για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 – 30 Δεκεμβρίου 2012. Σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης, η ακυρωθείσα πληρωμή τόκου είναι πλήρης και αμετάκλητη, χάνεται και δεν καθίσταται πληρωτέα.