ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΕ - Η κρίσιμη ψηφοφορία

Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΕ - Η κρίσιμη ψηφοφορία
AP

Εάν είστε δημόσιοι υπάλληλοι και επιθυμείτε να εργαστείτε σε όμοια δημόσια υπηρεσία χώρας του εξωτερικού τότε θα πρέπει να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων» (Civil Servant Exchange Program -CSEP).

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρωτοβουλία είναι παραδεκτή από νομικής άποψης, καθώς πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και αποφάσισε να την καταχωρίσει. Τι σημαίνει αυτό;

Ύστερα από τη καταχώριση οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης. Εάν κάποια πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, 1 εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο για να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επισήμως τον Απρίλιο του 2012.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) επιτρέπει σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της ΕΠΠ μέχρι σήμερα, η Κομισιόν έχει καταχωρίσει συνολικά 78 πρωτοβουλίες πολιτών και έχει απορρίψει 26 επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.