ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνικό πρόβλημα στη Διαύγεια προκαλεί δυσλειτουργίες

Τεχνικό πρόβλημα στη Διαύγεια προκαλεί δυσλειτουργίες
Τεχνικό πρόβλημα στη Διαύγεια προκαλεί δυσλειτουργίες

Πιθανότατα λόγω του καύσωνα και της πυρκαγιάς από το πρωί καταγράφονται προβλήματα στη Διαύγεια.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ανάρτηση νέων πράξεων, καθώς και η εμφάνιση εγγράφων ήδη αναρτημένων πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Κατά πληροφορίες γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την όσο πιο δυνατό σύντομη επίλυση του προβλήματος.

Η ανάρτηση των αποφάσεων της Διοίκησης στο εν λόγω πρόγραμμα εξυπηρετεί τη διαφάνεια στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα:

  • Με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254), αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) και ορίζεται πλέον ότι οι πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» ισχύουν από την ανάρτησή τους με εξαίρεση τις πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αναρτητέες πράξεις που δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.
  • Με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 αυτού, δεν θίγονται οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου περί αναδρομικής ισχύος των διοικητικών πράξεων, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που επιτρέπεται η πράξη να ορίζει προγενέστερο χρόνο έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της (π.χ. εάν τούτο ρητώς προβλέπεται στις σχετικές με την έκδοση της πράξης νομοθετικές διατάξεις ή σε περίπτωση πράξης εκδιδόμενης σε συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση). Επομένως, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται εκ του νόμου να ορίζεται στην ίδια την πράξη προγενέστερος χρόνος έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της, το αυτό θα ισχύει και μετά την έναρξη εφαρμογής του άρθρ. 23 παρ. 4 του Ν. 4210/2013.