ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως γίνεται η διαγραφή εκπροσώπου εταιρείας από το φορολογικό μητρώο

Πως γίνεται η διαγραφή εκπροσώπου εταιρείας από το φορολογικό μητρώο
Πως γίνεται η διαγραφή εκπροσώπου εταιρείας από το φορολογικό μητρώο
INTIME

Για την διαγραφή του νομίμου εκπροσώπου από το φορολογικό μητρώο νομικής οντότητας απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, αίτημα διαγραφής του παραιτηθέντος νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας απορρίφθηκε από την φορολογική αρχή, γιατί δεν προσκομίστηκαν στην φορολογική αρχή αποδεικτικά των κατά νόμο δημοσιεύσεων.

Κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι για την διαγραφή του νομίμου εκπροσώπου (π.χ. Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου κ.λπ.) είτε θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας είτε εάν δεν έχουν αυτές τηρηθεί, ο παραιτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια για να προκαλέσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο δημοσιεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ έκρινε ότι η φορολογική αρχή, στο πλαίσιο των ελεγκτικών καθηκόντων της υποχρεούται στην ουσιαστική εξέταση της εγκυρότητας της παραίτησης του νομίμου εκπροσώπου (ΣτΕ 1366/2021).