ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις: 80 θέσεις εργασίας στο δήμο Κέρκυρας

Προσλήψεις: 80 θέσεις εργασίας στο δήμο Κέρκυρας

Ο δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 80 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

80 ΥΕ εργατών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ.49100, Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αικατερίνης Κοτινά (τηλ. επικοινωνίας: 2661362774 & 2661362775).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πατήστε παρακάτω και δείτε:

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2015

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ3

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2015

Ανακοίνωση πρόσληψης ΣΟΧ1/2015