Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ορίζει σύμβουλο για την αποτίμηση της μετοχής μετά την πρόταση εξαγοράς

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ορίζει σύμβουλο για την αποτίμηση της μετοχής μετά την πρόταση εξαγοράς

Την πρόθεσή τους να μην προβούν στην πώληση «ουδεμίας μετοχής» του ΥΓΕΙΑ επαναλαμβάνουν τόσο η MIG όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών της εταιρείας ποσοστού έως 30%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ, κατά τη σημερινή (27/11/2017) του συνεδρίαση ενημερώθηκε αναλυτικά σχετικά με την υποβληθείσα από το Ιατρικό Κέντρο πρόταση – συγκεκριμένα από την «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Το Δ.Σ αποφάσισε τον ορισμό ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.3461/2006, ο οποίος θα καταρτίσει έκθεση αποτίμησης για την εύλογη αξία της μετοχής της εταιρείας. Στη συνέχεια, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τη γνώμη του επί της δημόσιας πρότασης και για το περιεχόμενο της έκθεσης.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιήθηκε, επίσης, η ανακοίνωσης της MIG της 24ης Νοεμβρίου 2017. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η MIG η οποία κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ, δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι δεν προτίθενται και τα ίδια να προβούν στην πώληση ουδεμίας μετοχής.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ προτρέπει το επενδυτικό κοινό να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία του ΥΓΕΙΑ, ακόμα και με τη συνδρομή ειδικών συμβούλων, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για το περιεχόμενο της κατατεθείσας δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Ιατρικού Κέντρου αφορά σε μετοχές οι οποίες βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, δηλαδή σε χέρια διαφορετικών επενδυτών και όχι στους βασικούς μετόχους.