ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στον Δήμο Τζουμέρκων

Προσλήψεις στον Δήμο Τζουμέρκων

Την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ανακοίνωσε ο Δήμος Τζούμερκων.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ύστερα από την υπ' αριθ. 79/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Σεπτέμβριο 2016, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους, στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.