ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή εμπορικού ναυτικού: Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Σχολή εμπορικού ναυτικού: Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 ωρομίσθιους καθηγητές ως εξής:

Έναν (1) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν., για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις.

Μέχρι δύο (2) καθηγητές Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Αγγλικά.

Έναν (1) καθηγητή Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Γαλλικά.

Έναν (1) καθηγητή Φιλόλογο, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία - Γεωγραφία).

Ένα (1) Πλοίαρχο Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.

Ένα (1) Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινή.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους. Η προκληθείσα δαπάνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.