ΚΥΠΡΟΣ

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Διευρύνεται το κούρεμα!

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Διευρύνεται το κούρεμα!

Τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων από το "κούρεμα", έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα, εξαιρούνται εξολοκλήρου των επιβαρύνσεων πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και προσφέρουν τις υπηρεσίες έκδοσης ή/και αποδοχής μέσων πληρωμών, η Γενική Κυβέρνηση (περιλαμβανομένων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης) και Συμφωνίες Επαναγοράς Χρηματοοικονομικών Μέσων (repo transactions).

Αναφέρει επίσης ότι επηρεάζονται με "κούρεμα" 27%, κατηγορίες καταθέσεων, οι οποίες με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η ΚΤΚ αναφέρει ότι "ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης και μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, θα προχωρήσει με τροποποιήσεις του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013, σχετικά με τις εξαιρέσεις που προνοούνταν από τα Διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013".

"Η αναθεώρηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου", προσθέτει.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι τροποποιήσεις αφορούν:

Τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονταν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, όπως αυτές αναφέρονταν στον περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνταν από τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013.

Επιπλέον, η ΚΤΚ αναφέρει ότι οι κατηγορίες καταθέσεων που επηρεάζονται κατά 27,5%, οι οποίες με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης, είναι οι ακόλουθες:

Ασφαλιστικές εταιρείες, κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία, εγχώριοι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών, φιλανθρωπικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Οικονομικών και σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.

Διευκρινίζει ότι, τα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα εμπίπτουν στην κατηγορία της Γενικής Κυβέρνησης.

Τέλος, η ΚΤ αναφέρει ότι για όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εκτός των ασφαλιστικών εταιρειών, κοινοπραξιών ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών επικουρικών ταμείων, καταθέσεις έως €100.000 είναι ασφαλισμένες και δεν επηρεάζονται.

ΠΗΓΗ icyprus

Ροή Ειδήσεων