ΚΥΠΡΟΣ

Σήμερα στη δημοσιότητα η Έκθεση για τον τραπεζικό τομέα

Σήμερα στη δημοσιότητα η Έκθεση για τον τραπεζικό τομέα

Σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο.

Η Επιτροπή δεν αποκλείει την ύπαρξη ενός μεγαλύτερου αναλογικά τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, αφού αποτελεί την μοναδική πηγή χρηματοδότησης, ενώ κρίνει απαραίτητες σημαντικές δομικές αλλαγές σε επίπεδο Κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος.

Ειδικότερα στην έκθεση ασκείται έντονη κριτική στην πολιτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) και Κυβέρνησης, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Διοικητή της ΚΤΚ.

Η Επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική πολιτική για τον τραπεζικό τομέα, η οποία να λαμβάνει περισσότερο υπόψη ενδεχόμενους κινδύνους, δεδομένης της σημασίας του τομέα για την οικονομία. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις αφορούν παρακολούθηση των μεγαλύτερων κινδύνων, καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τμημάτων της Κυβέρνησης, σαφώς καθορισμένες διαδικασίες και αρμοδιότητες για ανάληψη δράσης και ξεκάθαρη κατανόηση των γεγονότων που δημιουργούν συστημικούς κινδύνους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δομή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας είναι κατακερματισμένη σε πάρα πολλές εποπτικές αρχές (ΚΤΚ, Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, Έφορος Ασφαλειών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Έφορος Ταμείων Προνοίας) και εισηγείται την σύμπτυξη όλων αυτών σε μια ενιαία οντότητα υπό την ΚΤΚ.

Εισηγείται επίσης όπως η λογοδοσία της ΚΤΚ αναφορικά με την χρηματοοικονομική σταθερότητα και εποπτεία των τραπεζών να είναι πιο σαφής στους σχετικούς νόμους. Εισηγείται επίσης οι σχέσεις μεταξύ ΚΤΚ και Υπουργείου Οικονομικών να διέπονται από μνημόνιο συναντίληψης και να υπάρχουν τακτικές επαφές μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΚΤΚ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του Διοικητή και ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο πλουραλισμό στην ΚΤΚ. Η λύση που προτείνεται, δεδομένης της ανεξαρτησίας του θεσμού, είναι να υπάρξει ισχυρότερη μη-εκτελεστική δομή και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα προτείνεται επταμελής σύνθεση του ΔΣ της ΚΤΚ στο οποίο θα συμμετέχουν ο Διοικητής ως Πρόεδρος, τέσσερα μη-εκτελεστικά μέλη και δύο εκτελεστικά. Για την καλύτερη λειτουργία του ΔΣ, εισηγείται την σύσταση επιτροπών, ενώ θα πρέπει να γίνονται συνεδριάσεις σε μηνιαία βάση. Όσον αφορά την επιλογή των μελών του ΔΣ, η Επιτροπή εισηγείται την σύσταση Επιτροπής Διορισμών, η οποία θα επιβλέπει μια διαφανή διαδικασία για επιλογή μελών και θα προτείνει υποψηφίους στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

πηγη ikypros