Κορονοϊός: Εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία στις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας

Ευδοκία Μύτιλη Ευδοκία Μύτιλη

Κορονοϊός: Εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία στις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας

Tον σχεδιασμό των εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία περιλαμβάνει απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Αναλυτικά,προσδιορίζεται το αναγκαίο προσωπικό ανά οργανική μονάδα, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε., το οποίο πρέπει να παρίσταται καθημερινά για την παροχή εκ περιτροπής εργασία. Επί πλέον παρέχονται οδηγίες για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κατά την περίοδο της εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασίας, διασφαλίζεται η εφαρμογή των ακόλουθων προτεραιοτήτων:

Η απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων και αποφάσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής.

  • Η προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων (του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων, του ιδιωτικού τομέα μέσω της συνεχούς λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας).
  • Η απρόσκοπτη και ομαλή καταβολή των συντάξεων, επιδομάτων και πάσης φύσεως παροχών που καταβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και της τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού του Υπουργείου.
  • Η απρόσκοπτη εφαρμογή του ν. 4670/2020 και η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.
  • Οι αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Υπουργείου (πχ πρωτόκολλο, υπηρεσίες πληροφορικής κοκ).
  • Η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  • Κάθε άλλη ανάγκη που καθορίζεται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα ή τον Υπουργό.

Για το σκοπό αυτό, κάθε Διεύθυνση καταρτίζει εβδομαδιαίο πλάνο εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το οποίο συντονίζει ο προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Ακολούθως προσδιορίζεται το προσωπικό το οποίο είναι αναγκαίο να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία καθώς και το προσωπικό που θα εργαστεί εξ αποστάσεως, για την υλοποίηση των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί. Με βάση το πλάνο εργασιών ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης καταρτίζει πρόγραμμα εκ περιτροπής παρουσίας στην υπηρεσία, ώστε οι υπάλληλοι να εναλλάσσονται περιοδικά. Όπου είναι εφικτό η εκ περιτροπής εργασία θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση.

Οι προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων, παραμένουν στις θέσεις τους προκειμένου να καθοδηγούν και να εποπτεύουν την ορθή εφαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών.

ΣΕΠΕ

Ειδικότερα, για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός εργασιών και του αναγκαίου προσωπικού γίνεται με μέριμνα των οικείων προϊσταμένων Περιφερειακών και ΚΥ ΣΕΠΕ Διευθύνσεων, οι οποίοι αποστέλλουν αμελλητί στο Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε τον εν λόγω σχεδιασμό σε ενιαίο πίνακα ανά Διεύθυνση.
Για την κατάρτιση του προγράμματος της εκ περιτροπής εργασίας αξιοποιείται το προσωπικό που πράγματι υπηρετεί. Ως προσωπικό που πραγματικά υπηρετεί, νοείται το προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα, εξαιρουμένου του προσωπικού που κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της ειδικής άδειας απουσίας του άρθρου 25 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.20), ή αναρρωτικής άδειας ή κανονικής άδειας κλπ. Για τη χορήγηση κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών εφεξής θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού που απαιτείται κατά την περίοδο της εκ περιτροπής εργασίας των υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό παρέχεται βεβαίωση από τον οικείο προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

Το προσωπικό το οποίο δεν έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία παρέχει εξ αποστάσεως εργασία. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπάλληλος να διαθέτει καθ' ολη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας, να διαθέτει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο υπάλληλος που παρέχει εξ αποστάσεως εργασία λαμβάνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τις εντολές ανάθεσης εργασίας, είναι σε θέση να ολοκληρώσει την εργασία που του έχει ανατεθεί και είναι εν γένει διαθέσιμος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος παρέχει εξ αποστάσεως εργασία είναι στη διάθεση της υπηρεσίας και για όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.3258/2007 ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων και φέρει την ευθύνη των υποθέσεων και δημόσιων εγγράφων για τα οποία παρέχει τηλεργασία. Εάν ένας υπάλληλος δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, αξιοποιείται στο προσωπικό με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Με φροντίδα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων καταρτίζεται πίνακας, ο οποίος συμπληρώνεται ημερησίως και αποστέλλεται στο τέλος κάθε εβδομάδας στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα, για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με μέριμνα των οικείων προϊσταμένων Περιφερειακών και ΚΥ ΣΕΠΕ Διευθύνσεων, οι οποίοι αποστέλλουν αμελλητί στο Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε τον εν λόγω σχεδιασμό σε ενιαίο πίνακα ανά Διεύθυνση.

Προσωπικό ασφαλείας

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ορίζεται προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων. Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπηρεσία ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Πέραν του προσωπικού ασφαλείας εφόσον κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της υπηρεσίας και άλλων υπαλλήλων για την επείγουσα διεκπεραίωση υποθέσεων, αυτή πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο. Προς εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας εφαρμόζεται όπου απαιτείται το άρθρο 30 του Ν.3528/2007.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), για το προσωπικό ασφαλείας που τυχόν απαιτηθεί να προσδιοριστεί, θα καθοριστεί με νεότερες οδηγίες του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Π.Ε.

Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικού που υπηρετεί στα ιδιαίτερα γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Δώρο Πάσχα και έκτακτο επίδομα 800 ευρώ - Οι τελικές αποφάσεις

Google News Publisher Ακολούθησε το Newsbomb.gr
στο Google News

Σία Κοσιώνη: Ο διαφορετικός Μάιος που έζησε και το δημόσιο ευχαριστώ! (Photos)

04:40

Σεισμός νότια της Κρήτης (pics)

04:20

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 5,2 εκατ. ευρώ σε 1.126 δικαιούχους (pics)

04:00

Αγίου Πνεύματος - Πότε «πέφτει»: Όλες οι αργίες που απομένουν για το 2020

03:45

Πύρρος Δήμας: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σύζυγό του που έφυγε από τη ζωή (Photos)

03:30

Βρείτε τις διαφορές: Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι παρατηρητικότητας για παιδιά (vid+pics)

03:15

ΗΠΑ: Σε «ανθρωποκτονία» οφειλόταν ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

03:00

Βγάζουν μάτι: Τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν γίνει ποτέ σε ταινίες

02:59

ΗΠΑ: Για τρομοκρατία μίλησε Τραμπ - Ανακοίνωσε την ανάπτυξη «χιλιάδων βαριά οπλισμένων στρατιωτών»

02:45

Σεισμός ΤΩΡΑ κοντά στην Πτολεμαΐδα - Αισθητός σε αρκετές περιοχές (pics)

02:30

Δώσε βάση: Αυτά είναι τα μυστικά της ζωής

02:27

Ο καιρός ήταν βροχερός και η Φαίη Σκορδά απόλαυσε το ουράνιο τόξο με ένα φοβερό outfit! (Photos)

02:20

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε για τους προσκυνητές το Άγιον Όρος - Με κανόνες η είσοδος

02:00

Κορονοϊός στην Αίγυπτο: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από COVID-19

01:45

Παιδικό έκζεμα: Υπάρχουν επιπτώσεις στην οικογένεια;

01:31

Αγνώριστη: Δες πώς είναι σήμερα η Σοφία Αλιμπέρτη! (pics)

01:20

Οι ταραχές στις ΗΠΑ δεν επηρέασαν τη Wall Street - Μικτές τάσεις στο πετρέλαιο

01:10

MasterChef: Ο επικός διάλογος Βαρθαλίτη - Σταυρή και το πειραχτήρι... Λεωνίδας Κουτσόπουλος!

00:55

Κόβεις τα λεμόνια στη μέση; Σταμάτα άμεσα! Αυτός είναι ο σωστός τρόπος (pics)

00:43

Αυτό το εντυπωσιακό πείραμα με τη μαγειρική σόδα αξίζει να το δοκιμάσετε (vid)

00:40

Ενδοπορικό καρκίνωμα: Τι είναι & πόσο αυξάνει τον κίνδυνο διηθητικού καρκίνου του μαστού (έρευνα)

00:30

Πρόσεχε: Τι να μην κάνεις στο πρώτο ραντεβού!

00:26

Κορονοϊός στο Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες «να ζήσουν με τον ιό»

00:15

Ζώδια Σήμερα 02/06: Ερωτικές διεκδικήσεις και αντιζηλίες

00:10

Σαν σήμερα το 1978 έφυγε από τη ζωή o Σαντιάγο Μπερναμπέου

00:01

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Έτσι θα δούμε το ντέρμπι της Τούμπας

23:58

Κορονοϊός: Τουλάχιστον 373.439 οι νεκροί - Περισσότερα από 6.220.110 τα κρούσματα

23:58

Θρήνος για την 23χρονη Αλεξάνδρα: Πέθανε μετά από επέμβαση ρουτίνας

23:54

Γαλλία: Αντιρατσιστική διαδήλωση έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι

23:50

Η Πάμελα Άντερσον φοράει ακόμα το σέξι μαγιό της! (pics)

23:49

Χάρι – Μέγκαν: «Σφαλιάρα» για το ζευγάρι

23:46

Ανατριχίλα: Δείτε τι βρήκαν μέσα στις μπανάνες που αγόρασαν (pics)

23:45

Πάθαμε πλάκα! Δες τι τρομακτικό ήταν σε δρόμο στην Εύβοια

23:44

Τρόμος για 18χρονο ψαροντουφεκά! Η «συνάντηση» που τον έκανε να «παγώσει»

23:44

Τρόμος! Δεν πίστευε στα μάτια του με αυτό που κατέγραψε η κάμερα στον κήπο του (pics)

23:44

MasterChef spoiler: Αυτοί οι 3 παίκτες φεύγουν αυτή την εβδομάδα

23:43

Χαμός σε παραλία! Άγριο ξύλο – Επιτέθηκε σε γυναίκες (pics)

23:42

Λαχταριστή, νόστιμη και εύκολη συνταγή για παγωτό cookies με 3 υλικά (vid)

23:40

ΗΠΑ - διαδηλώσεις: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας

23:40

Ελ Σαλβαδόρ: Η τροπική καταιγίδα Αμάντα σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα της - Είκοσι νεκροί

23:38

Επίθεση με βιτριόλι: Η «ώρα μηδέν» για την «μαυροντυμένη» - Το βίντεο που την «καίει»

23:30

Λευκός Οίκος: Το κίνημα Antifa θα διωχθεί ως «εγχώρια τρομοκρατική» οργάνωση

23:29

H επική αντίδραση μαθητή όταν είδε τον Μητσοτάκη στο σχολείο του που έγινε viral (vid)

23:20

Σαν σήμερα: γεννιέται η γυναίκα που γούσταραν όλοι οι άντρες!

23:05

MasterChef: Ποιος παίκτης φόρεσε τη μαύρη ποδιά; Η απογοήτευση και τα κλάματα (Photos-Video)

23:01

Πιτίνο για τη δολοφονία Φλόιντ: «Οι διαμαρτυρίες είναι υγιείς, αλλά να προσέχετε για τον κορονοϊό»

23:01

Καρκίνε, Σκορπιέ και Ιχθύ, αυτό το στοιχείο θα σε καταστρέψει!

23:00

Άγρια δολοφονία στη Βούλα: Τι «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. - Πώς παρουσιαζόταν το θύμα στους γείτονες

22:56

«Aνθρωποκτονία» ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ – «Κόλαφος» το πόρισμα του ανεξάρτητου ιατροδικαστή

22:47

ΗΠΑ: Ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ απευθύνει έκκληση για ειρηνικές διαδηλώσεις

22:36
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved