ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροεκπτώσεις για να γίνει η Ελλάδα … Hollywood – Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ

Φοροεκπτώσεις για να γίνει η Ελλάδα … Hollywood – Τι διευκρινίζει η ΑΑΔΕ
Pixabay

Όλο και περισσότερες εταιρείες παραγωγής υποβάλλουν αιτήσεις για να γυρίσουν ταινίες στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί. Έως τις αρχές του φθινοπώρου στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) είχαν υποβληθεί συνολικά  86 αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων (εκ των οποίων 43 είναι διεθνείς και 43 ελληνικές παραγωγές). Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της επιστροφής χρημάτων μέσω του cash rebate ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή του Ν.4487/2017 για τη λειτουργία του λεγόμενου cash rebate (η επιστροφή επένδυσης), αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 (Ν. 4563/2018), το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%, ενώ από τον Ιούλιο 2020 (Ν. 4704/2020) ανέρχεται στο 40%, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την υπαγωγή τηλεοπτικών σειρών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα 15.000 έως 25.000 ευρώ ανά επεισόδιο) και των ψηφιακών παιχνιδιών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα 30.000 ευρώ). Η νέα νομοθεσία προβλέπει ως κατώτατο όριο τα 60.000 ευρώ τόσο για τις ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) όσο και για τις ταινίες μικρού μήκους, ενώ το κατώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών για τις κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας παραμένουν τα 100.000 ευρώ.

Το ελληνικό cash rebate δεν έχει πλαφόν στην επιστροφή χρημάτων: μεγαλύτερη επένδυση σε επιλέξιμες δαπάνες ισούται με μεγαλύτερη επιστροφή από το πρόγραμμα! Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση της επιχορήγησης εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατ. ευρώ για τα έτη 2018 έως 2022.

Με την εφαρμογή του Ν.4172/2013 και της υπουργικής απόφασης 1007/09-01-2019, το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται πλέον και το πρόγραμμα φορολογικών εκπτώσεων (tax relief), που προβλέπει φορολογική απαλλαγή ύψους 30% για επενδύσεις σε εγχώριες παραγωγές (μέσω της ίδιας διαδικασίας που ισχύει για το cash rebate). Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνδυασμό με το cash rebate αγγίζοντας έως το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής ενός έργου.

Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινήσεις και αναλυτικά παραδείγματα, ώστε να καταστεί πιο ευκρινές το πότε παρέχεται φορολογική απαλλαγή ύψους 30% για επενδύσεις σε εγχώριες παραγωγές και ποιοι τη δικαιούνται. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

«1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020, ορίζεται ότι από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΕ και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.

2. Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 116 του ν.4549/2018 (Α΄ 105) με τις διατάξεις του οποίου εισήχθη, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 71Ε του ν.4172/2013 αναφέρεται ότι το υπόψη κίνητρο συνίσταται σε μια έκπτωση 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που χρηματοδοτεί το έργο και είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του 30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ. Ωστόσο δεδομένου ότι το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου για φορολογικούς σκοπούς ο χρηματοδότης θα εκπέσει ποσό ίσο με 10.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 100.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (χρηματοδότης) με το ποσό των 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο έκπτωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου ισούται με το 30% του ποσού των 100.000 ήτοι 30.000 ευρώ. Ωστόσο το ποσό της χρηματοδότησης των 50.000 ευρώ υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς, το ποσό που εκπίπτει ο χρηματοδότης θα περιοριστεί στο ανωτέρω όριο ήτοι στα 30.000 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Έστω ποσό συνολικών επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικό έργο του έτους 2021 ίσο με 120.000 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από τέσσερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (χρηματοδότες), ως ακολούθως:

α) χρηματοδότης 1: 10.000 ευρώ,

β) χρηματοδότης 2: 10.000 ευρώ,

γ) χρηματοδότης 3: 50.000 ευρώ,

δ) χρηματοδότης 4: 30.000 ευρώ.

Το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο του 30% επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 120.000 Χ 30% = 36.000 ευρώ και ισχύει για το σύνολο των χρηματοδοτών. Με βάση τα ανωτέρω ο κάθε χρηματοδότης θα εκπέσει από τα φορολογητέα του κέρδη, με βάση τη συμμετοχή του καθενός στο σύνολο της χρηματοδότησης τα εξής ποσά:

α)χρηματοδότης 1: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 ευρώ,

β) χρηματοδότης 2: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 ευρώ,

γ) χρηματοδότης 3: 50.000/100.000 X 36.000 = 18.000 ευρώ,

δ) χρηματοδότης 4: 30.000/100.000 X 36.000 = 10.800 ευρώ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: 98 θάνατοι και 603 διασωληνωμένοι - 1.193 κρούσματα