ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρεί η ΕΚΤ το ποινολόγιο της – Τί πρόστιμα θα επιβάλλει στις τράπεζες και πότε

Αναθεωρεί η ΕΚΤ το ποινολόγιο της – Τί πρόστιμα θα επιβάλλει στις τράπεζες και πότε
AP

Ο εποπτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο γνωστός SSM, δημοσίευσε σήμερα έναν οδηγό για τη μέθοδο καθορισμού των διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που θα επιβάλει η κεντρική τράπεζα, στις περιπτώσεις παραβίασης των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας. Σύμφωνα με τη λογική που υιοθετείται, το επίπεδο κυρώσεων καθορίζεται σε σχέση με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το μέγεθος του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. Άλλωστε, για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της ΕΕ παραχώρησε στην ΕΚΤ την εξουσία να επιβάλλει διοικητικές χρηματικές κυρώσεις.

Ενώ η ΕΚΤ διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια για τον καθορισμό του ύψους των ποινών, σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό.

Ο οδηγός που δημοσιεύθηκε σήμερα διευκρινίζει ότι η ΕΚΤ καθορίζει το επίπεδο ποινής σε σχέση με τη σοβαρότητα της παραβίασης και στη βάση του μεγέθους της εποπτευόμενης οντότητας.

Η σοβαρότητα μιας παραβίασης ταξινομείται σε πέντε κατηγορίες: μικρή, μέτρια προς σοβαρή, σοβαρή, πολύ σοβαρή και εξαιρετικά σοβαρή. Αλλά το σε ποια κατηγορία εμπίπτει μια παράβαση, εξαρτάται από έναν συνδυασμό δύο παραγόντων: τον αντίκτυπο της παραβίασης και τον βαθμό της κακής συμπεριφοράς.

Για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται από πολύ σοβαρές και χαμηλότερα, η ΕΚΤ καθορίζει το βασικό ποσό για την ποινή είτε με αναφορά σε ένα προκαθορισμένο «πλέγμα ποινών» ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης και το μέγεθος του ιδρύματος ή πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά κέρδη που αποκτήθηκαν ή τις απώλειες που αποφεύχθηκαν, εάν μπορούν να προσδιοριστούν.

Όταν οι παραβιάσεις χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σοβαρές, η ΕΚΤ ορίζει το βασικό ποσό ως ποσοστό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της εποπτευόμενης οντότητας.

Σε τελικό στάδιο, η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το βασικό ποσό του προστίμου για να αντιμετωπίσει όλες τις ελαφρυντικές και επιβαρυντικές περιστάσεις και να διασφαλίσει ότι η ποινή είναι αναλογική, αποτελεσματική και αποτρεπτική.

Η δημοσίευση του οδηγού του SSM σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για τη διαφάνεια των εποπτικών πολιτικών και πρακτικών της ΕΚΤ και είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.