ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε πτωτική πορεία η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης

Σε πτωτική πορεία η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης

Σε πτωτική πορεία παραμένει και φέτος η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης, καταγράφοντας περαιτέρω πτώση του όγκου της παραγωγής και των πωλήσεών της.

Η πτώση της παραγωγής φαίνεται να αφορά, σύμφωνα με επιχειρηματίες του τομέα, τόσο την ανακύκλωση μετάλλων, όσο και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων υλικών και πρώτων υλών.

Ο τομέας της βιομηχανίας ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται από 22 επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μείωση των εσόδων του κατά 7%.

Συγχρόνως, κυρίως λόγω της θεαματικής μεταβολής των αποτελεσμάτων μίας μεγάλης εταιρείας, παρουσίασε βελτιωμένα κατά 68% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (7,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 6,9% των συνολικών εσόδων του (3,8% το 2011), μετά από βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (15,4% το 2012, από 11,8% το 2011).

Κατόπιν αυτού, επέστρεψε το 2012 σε καθαρά κέρδη (σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ), από καθαρές ζημιές (1,9 εκατ. ευρώ) το 2011. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παρουσίασαν πτώση κερδών και εσόδων.

Συγκεκριμένα, μόνον επτά από τις 22 εταιρείες βελτίωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και μόνο οκτώ βελτίωσαν τα καθαρά, μετά τους φόρους, αποτελέσματά τους (κέρδη ή ζημιές). Η σημαντική βελτίωση των συνολικών λειτουργικών και καθαρών κερδών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, όπως προαναφέρθηκε, στη θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων μίας μεγάλης επιχείρησης του τομέα, η οποία το 2011 είχε καταγράψει ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 6,02 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 5,09 εκατ. ευρώ. Επίσης, αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο οι επτά από τις 22 επιχειρήσεις.

Τα συνολικά έσοδα των 22 βιομηχανικών επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 107,6 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 7,6 εκατ. ευρώ (-7%). Οι 22 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 117 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% (+2,9 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά τρία εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ το 2011).
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,2% το 2011 (κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).
- Κέρδη προ φόρων 1,8 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 2,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,4% το 2011.
- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,6% το 2011.