ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κενό» 4,2 δισ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης των εισηγμένων

«Κενό» 4,2 δισ. ευρώ στο κεφάλαιο κίνησης των εισηγμένων

Aνάγκη χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης 2,3 δισ. ευρώ για τις εταιρείες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και 1,9 δισ. ευρώ για τις Λοιπές Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα κλαδικής μελέτης της Grant Thornton, για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 2008-2012.

Στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, της ενότητας που αφορά τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Ο κυριότερος λόγος για την ανάγκη χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης είναι η αύξηση του βραχυπροθέσμου δανεισμού, με σημαντικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να καθίστανται είτε ληξιπρόθεσμες είτε πληρωτέες εντός του επόμενου έτους.

- Αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων με παράλληλη αύξηση στη διενέργεια προβλέψεων, που για τις εταιρείες Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ανέρχεται στο 1/4 των εμπορικών τους απαιτήσεων.

- Οι Λοιπές Εταιρείες του Χ.Α. εμφανίζονται διστακτικές στο σχηματισμό προβλέψεων (22% των εμπορικών απαιτήσεων).

- Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης καλύπτουν (έστω και οριακά από το 2010 και μετά) τις δανειακές υποχρεώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Αντίθετα τα ίδια κεφάλαια των Λοιπών Εταιρειών στο Χ.Α. καλύπτουν οριακά τις δανειακές υποχρεώσεις με εξαίρεση το 2011 και 2012 που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας ενδεχόμενη αδυναμία αποπληρωμής του υφιστάμενου δανεισμού τους.

xri

- Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από την εξέταση του δείκτη κάλυψης τόκων, καθώς για τις Λοιπές Εταιρείες του Χ.Α. τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) καλύπτουν οριακά το κόστος των τραπεζικών τόκων.

-Οι Λοιπές Εταιρείες του Χ.Α έχασαν το 22% του κύκλου εργασιών τους σε αντίθεση με τις εταιρείες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης οι οποίες κατέφεραν να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα πωλήσεων. Εντούτοις, εάν απομονώσουμε τη θετική επίδραση του κλάδου Καθετοποιημένων Εταιρειών Πετρελαίου, οι λοιπές εταιρείες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης έχουν απολέσει κατά την εξεταζόμενη πενταετία το 10%, κατά μέσο όρο, των πωλήσεών τους.

- Οι εταιρείες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης σημείωσαν απώλειες κερδών 2,1 δισ. ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι Λοιπές Εταιρείες του Χ.Α. διεύρυναν τις ζημιές τους κατά 1,64 δισ. ευρώ.

- Οι εταιρείες της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης μείωσαν κατά 14% (25.000) το προσωπικό τους και οι Λοιπές Εταιρείες του Χ.Α. κατά 23% (29.000)

- Το μέσο κόστος μισθοδοσίας παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2008 και στις 2 κατηγορίες εταιρειών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μείωση του προσωπικού αφορούσε κατά κύριο λόγο τους χαμηλόμισθους.

Ροή Ειδήσεων