Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ.: Ποιοι δικαιούνται επιδοτούμενο επιτόκιο

Newsroom Newsroom

Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ.: Ποιοι δικαιούνται επιδοτούμενο επιτόκιο

Την 26-1-2018 εκδόθηκε η με αριθμό 52246/3173 Υπουργική Απόφαση για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων.

Η εν λόγω απόφαση καλύπτει τόσο αυτούς που πήραν στεγαστικό δάνειο από τα ίδια κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ, όσο και αυτούς που πήραν κατοικίες μέσα από ειδικό πρόγραμμα του πρώην ΟΕΚ, όχι όμως όσους πήραν δάνεια από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου του πρώην ΟΕΚ (μικτά δάνεια).

Η δικηγόρος, κ. Μαρία Γρυπάρη μίλησε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr

Από την 19 Απριλίου 2018 εκκίνησε στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr) να λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εφαρμογή της Υ. Α. με οχτάμηνη αποσβεστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ως την 19 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωμής της.

Η υποβολή της δήλωσης-αίτησης συνίσταται από 5 βήματα

Αρχικά ο αιτών μπαίνει στην κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο «Κοινωνική Πολιτική». Συνεχίζει με την επιλογή «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και χρησιμοποιεί για την είσοδο του στην εφαρμογή τους κωδικούς TAXISNET. Τέλος ακολουθεί τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους και θα προσέρχονται στα κατά τόπους αρμόδια υποκαταστήματα κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, όπως έχει ανακοινωθεί.

Βασική προϋπόθεση της υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Από την υπουργική απόφαση προβλέπονται οι εξής ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες:

- Διαγραφή οφειλών, εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00 ευρώ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ.

- Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί.

- Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες.

- Εκπτώσεις, λόγω κοινωνικού κριτηρίου, μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15% , δηλαδή επιπλέον έκπτωση 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες και επιπλέον έκπτωση 20% για πολύτεκνους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

- Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου.

- Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις.

- Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40%, εάν ο δικαιούχος καταβάλλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, ή ποσοστό 20%, εάν καταβάλλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών).

- Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για 6 έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και αποδεδειγμένα αδυνατεί να καταβάλει τη μηνιαία δόση.
- Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

Εκτός όμως από τα εξ ιδίων κεφαλαίων δάνεια που είχε χορηγήσει ο πρώην ΟΕΚ, χιλιάδες είναι και οι δανειολήπτες που έλαβαν μικτά δάνεια, ήτοι δάνεια που εκταμιεύονταν από ένα πιστωτικό ίδρυμα και για τα πρώτα 9 χρόνια της αρχικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπήρχε επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ με μείωση του τελικού επιτοκίου έως και 50%.

Συχνά για μια παράλληλη περίοδο 7,5 ετών υπήρχε και επιδότηση του Δημοσίου για ειδικές κατηγορίες (πχ τρίτεκνοι) και μαζί με του ΟΕΚ, το δάνειο κατέληγε με
μηδενικό επιτόκιο τα πρώτα 7,5 έτη, μειωμένο επιτόκιο κατά 50% από τα 7,5 έτη έως τα 9 έτη και κανονικό επιτόκιο από τα 9 έτη και μετά.

Η υπουργική απόφαση δεν προβλέπει ρητώς τη ρύθμιση των δανείων αυτής της κατηγορίας , παρόλα αυτά έχει προαναγγελθεί ότι δρομολογείται επανεξέταση 95.000 στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ – ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και στο παρελθόν με απόφαση του 2014 όσοι είχαν απλήρωτες δόσεις ως 6 μηνών είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν τη δόση και να ξαναγίνει ενήμερη η οφειλή τους, παρατείνοντας τη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων του ως 25 ή και 30 έτη

Παρόλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης, κυρίως από το έτος 2016 και μετά, το πρόβλημα επανέκαμψε λόγω αδυναμίας τήρησης των όρων των ρυθμίσεων , αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι όσοι είχαν μείνει εκτός ρύθμισης λόγω υπερημερίας άνω των 6 μηνών, αντιμετώπιζαν καταγγελία των δανείων και κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων εις βάρος τους.

Πλέον συζητάται να ληφθούν μέτρα προς τις εξής κατευθύνσεις σχετικά με τα μικτά δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο του ΟΕΚ:

- Αύξηση του χρόνου υπερημερίας, από τους 6 μήνες, πιθανότατα στους 12 μήνες, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δανειολήπτες που έχουν υπερβεί το 6μηνο και κυρίως όσων το δάνειο έχει καταγγελθεί.

- Αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων στην περίπτωση που οι δανειολήπτες αξιοποιήσουν στους όρους της νέα ρύθμισης

- Όχι αναβίωση της επιδότησης επιτοκίου, αλλά ένταξη περισσότερων δανειοληπτών σε μια νέα διευθέτηση με «κούρεμα» τόκων ή/και άληκτου κεφαλαίου

- Νέα δανειακή σύμβαση για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, πιθανόν κατά 25 ως 30 έτη, γεγονός που θα συντελέσει σε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης.

Και οι ανωτέρω προτάσεις αναμένονται με αγωνία από τους δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας και θα δώσουν μία σημαντική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ.: Ποιοι δικαιούνται επιδοτούμενο επιτόκιο
01
Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ.: Ποιοι δικαιούνται επιδοτούμενο επιτόκιο

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved