Ζημιές 800 εκατ. ευρώ για την τράπεζα Κύπρου με PSI στο 50%

Ζημιές 800 εκατ. ευρώ για την τράπεζα Κύπρου με PSI στο 50%

Ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου εμφάνισε ζημιές 801 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011, μετά τις προβλέψεις και την απομείωση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου κατά 50%. Συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης ΟΕΔ, οι ζημιές πριν τις προβλέψεις για το εννεάμηνο 2011 ανήλθαν σε 451 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ για το εννεάμηνο 2011 ανήλθαν σε 597 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% έναντι του εννιαμήνου 2010 και τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ ανήλθαν σε 245 εκατ. ευρώ, έναντι 248 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2010.

Η συνολική απομείωση των ΟΕΔ συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους αντιστάθμισης, ανήλθε σε 1,048 δισ. ευρώ για το εννιάμηνο 2011.

Η απομείωση των ΟΕΔ που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα το β’ και γ’ τρίμηνο 2011 ανήλθε σε 281 εκατ. ευρώ και 767 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 η ονομαστική αξία των ΟΕΔ που κατέχει το Συγκρότημα ανερχόταν σε 2,092 δισ. ευρώ. Η λογιστική αξία των ΟΕΔ μετά την απομείωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 1,157 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα τα συνολικά έσοδα του συγκροτήματος εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ανήλθαν σε 1,127 δισ, ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με τα συνολικά έσοδα του εννιαμήνου 2010.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννεάμηνο 2011 ανήλθαν σε 854 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 11% έναντι του εννιαμήνου 2010.