ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Τι θα ισχύει για τις συντάξεις χηρείας

120 δόσεις: Τι θα ισχύει για τις συντάξεις χηρείας

120 δόσεις - Όλες οι ειδήσεις: Με το σχέδιο νόμου, τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, στα επιζώντα μέλη.

Ειδικότερα:

 • Καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που τίθενται στον επιζώντα σύζυγο, προκειμένου να του χορηγηθεί η σύνταξη, λόγω θανάτου. Οι συντάξεις, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καταβάλλονται εφεξής στους επιζώντες συζύγους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.
 • Παρατείνεται η καταβολή σύνταξης, λόγω θανάτου, για τα δικαιοδόχα άγαμα τέκνα, μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, αντί μέχρι το 18ο που ισχύει, ανεξαρτήτως φοίτησής τους ή μη σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού ή ΙΕΚ.
 • Μειώνεται σε τρία έτη από πέντε έτη που ισχύει, η ελάχιστη διάρκεια γάμου μεταξύ θανόντος συνταξιούχου/ασφαλισμένου και επιζώντος συζύγου για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο.
 • Αυξάνεται σε 70% από 50% που ισχύει, το ποσοστό επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος, το οποίο δικαιούται να λάβει ο επιζών σύζυγος.
 • Ορίζεται ότι το 50% της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος, μετά την παρέλευση της τριετίας, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων προβλεπόμενων ορίων (του ποσού της εθνικής σύνταξης, ήτοι 384 ευρώ ή των 360 ευρώ).
 • Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί, κατ' εφαρμογή του ν. 4387/2016.
 • Χορηγείται, ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Θεσμικές παρεμβάσεις για την επέκταση των δικαιώματων των εργαζομένων και την ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας τους

 • Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή σχέση τους. Επίσης, στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναγγέλλεται από τους εργοδότες ο αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί τους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

Προβλέπεται εφεξής από πλευράς του εργοδότη:

 • Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όταν οι εργαζόμενοι, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα, προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η υγεία τους.
 • Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.
 • Η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες, μέσω λογαριασμού πληρωμών.
 • Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρεί τα προβλεπόμενα αναφορικά με την ασφάλεια των ως άνω εργαζομένων, καθώς και την καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας (επιβολή χρηματικού προστίμου, φυλάκιση, κλπ).
 • Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η αναγγελία θα πρέπει να γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), που ισχύει σήμερα. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.