ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στα 9,3 εκατ. ευρώ τα έσοδα από τόκους του ΤΧΣ

Στα 9,3 εκατ. ευρώ τα έσοδα από τόκους του ΤΧΣ

Μειωμένες ήταν οι εισπράξεις από τόκους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το α΄τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2014, λόγο της επιστροφής των ομολόγων ύψους 10,9 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 27 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ταμείου, το α΄τρίμηνο του 2015 τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2014.

Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 838 χιλ. ευρώ (έναντι 654 χιλ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2014), η οποία αποδίδεται στην αύξηση του αριθμού του προσωπικού.

Τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 528 χιλ. ευρώ (έναντι 797 χιλ. ευρώ το 2014).

Από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων προέκυψε ζημιά 4,4 δισ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,4 δισ. ευρώ το 2014.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αφορά:α) στο αποτέλεσμα από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις συστημικές τράπεζες και στην πώληση των μετοχών λόγω της εξάσκησης των δικαιωμάτων αγοράς β) στο αποτέλεσμα από την αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης, ότι σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2015 και σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MFAFA) όπως υπογράφηκε στις 15 Μαρτίου 2012 και τροποποιήθηκε σε ευθυγράμμιση με τη δήλωση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου το ΤΧΣ προχώρησε στις 27 Φεβρουαρίου 2015, στην επιστροφή των ομολόγων του ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων