ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται το θέμα των ομαδικών απολύσεων μετά απο προσφυγή της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο ΣτΕ.

Η συζήτηση θα γίνει στις 25 Απριλίου 2016 και αφορά σε προδικαστικό ερώτημα που απέστειλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) για τη συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις με τα κείμενα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προδικαστικά ερωτήματα στάλθηκαν στο Δ.Ε.Ε. με αφορμή τις ομαδικές απολύσεις που είχε προγραμματίσει στην εταιρεία «ΑΓΕΤ Γενική Εταιρεία Τσιμέντων Ηρακλής».

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η ΑΓΕΤ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Εργασίας με την οποία δεν εγκρίθηκαν οι ομαδικές απολύσεις που σχεδίαζε. Η τσιμεντοβιομηχανία υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι ο νόμος 1387/1983 για τις ομαδικές απολύσεις είναι αντίθετος στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα προσκρούει στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και στην ευρωπαϊκή Οδηγία 98/59/Ε.Κ. «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις».

Τον Απρίλιο του 2015, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο της αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, απέστειλε με την υπ' αριθμ. 1254/2015 απόφασή του δύο προδικαστικά ερωτήματα στο Δ.Ε.Ε. ως προς την συμβατότητα του Ελληνικού νόμου περί ομαδικών απολύσεων με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέστειλε στο Δ.Ε.Ε. τα εξής δύο προδικαστικά ερωτήματα:

1) Είναι σύμφωνη με την Οδηγία 98/59/ΕΚ ή τα άρθρα 49 και 63 της ΣΛΕΕ εθνική διάταξη (νόμος 1387/1983), η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων την εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας έγκριση των ομαδικών απολύσεων με κριτήρια: α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας;
2) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, τότε εθνική νομοθετική διάταξη με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/59/ΕΚ ή την ΣΛΕΕ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία;