ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Οροι και προϋποθέσεις κατανομής και καταβολής δαπανών

Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Οροι και προϋποθέσεις κατανομής και καταβολής δαπανών

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις κατανομής και καταβολής χρηματικών ποσών για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.

Λειτουργικά έξοδα
Η ετήσια και μηνιαία επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη στις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, ΕΣΑμεΑ) και στις δευτεροβάθμιες (Ε.Κ., Ομοσπονδίες), με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού, όταν πρόκειται για:
Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών
Α. ΓΣΕΕ
Στη ΓΣΕΕ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με 27 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά 1.000 ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.
Β. ΕΣΑμεΑ
Στην ΕΣΑμεΑ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με 18 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά 1.000 ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.
Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών
Η κατηγορία αυτή αφορά σε Ομοσπονδίες του προσωπικού των Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κ.ά.), καθώς και των Τραπεζών. Η μηνιαία επιχορήγηση καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:
Γ.1. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 11 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.
Γ.2. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.001 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 15,5 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.
Γ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται 20 βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.
Δ. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα & ομοσπονδίες, (πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Οργανισμών, Κοινής Ωφέλειας & Τραπεζών)
Δ.1.Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών κάτω των 500, θα καταβάλλεται, ετησίως, το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το ΔΣ του Οργανισμού θα αποφασίζει για τον επιμερισμό του ποσού επιχορήγησης αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη.
Δ.2.Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 5.524,00 ευρώ.
Δ.3.Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 6.861,00 ευρώ.
Δ.4.Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:
Δ.4. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό 6.861,00 ευρώ.
Δ.4. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί ποσού 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.
Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:
Δ.5. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό των 6.861,00 ευρώ.
Δ.5. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000, το ποσό των 13.400,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 6.700 επί 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).
Δ.5. γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.
Δ.6 Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 15.001 και άνω, θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται, ως εξής:
Δ.6. α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300, το ποσό των 6.861,00 ευρώ.
Δ.6. β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000, το ποσό των 13.400,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 6.700 επί 2,00 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).
Δ.6. γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000, το ποσό των 8.500,00 ευρώ. (Σύνολο μελών 5.000 επί 1,70 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος).
Δ.6. δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,30 ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.
Δ.7. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα που η έδρα τους είναι σε νησί, εφόσον από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πάνω από 500 μέλη, θα καταβάλλεται επιπλέον συνολικό ποσό 1.000 ευρώ, ετησίως.