Ανανεώθηκε:

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΚ Θεσσαλονίκης - Δικαιολογητικά

Newsroom Newsroom

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΚΕΚ Θεσσαλονίκης - Δικαιολογητικά
Θα προσληφθούν ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί

Στον "αέρα" είναι προκήρυξη για προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συµµετοχής (έντυπη) Χορηγείται από τη Γραµµατεία του ΚΕΚ Θεσ/νίκης, και το site του ΟΑΕ∆. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

2. Βιογραφικό Σηµείωµα

3. Βασικός τίτλος σπουδών.

4. Τίτλοι αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν. Ως τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώµατα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισµένοι από αρµόδια όργανα ισοτιµιών και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώµατα για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών. Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις αναγνωρισµένων ιδρυµάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85) και πτυχίο ∆ιδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

6. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας. Η ∆ιδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε ∆ηµόσια ή αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και από φορείς του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς.

Η ∆ιδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από ∆ηµόσια εκπαιδευτική αρχή. Η ∆ιδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Η ∆ιδακτική εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση µε την οποία έγινε η πιστοποίησή τους, και να συνοδεύονται από αντίγραφο των µισθολογικών καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εµπειρίας.

Σε κάθε Βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:

- Το χρονικό διάστηµα ( έναρξη - λήξη ) διδασκαλίας.

- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη βεβαίωση.

- Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα λαµβάνονται υπόψη.

7. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας: Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε µετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας . Αναλυτικά: 7.1)

Επαγγελµατική Εµπειρία στο ∆ηµόσιο Τοµέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 7.2)

Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τοµέα εφόσον πρόκειται για:

Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και να είναι θεωρηµένες από αρµόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση. 7.2.

2) Ελεύθερους Επαγγελµατίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό, Επαγγελµατικό ή άλλο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό Σύλλογο και να αναγράφουν µε σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστηµα άσκησης του επαγγέλµατος.

Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρηµένη από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριµένο διάστηµα µε την συγκεκριµένη ειδικότητα η απόκτηση εισοδηµάτων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΠΟ∆/1127/1068622/826/14.7.92 κατ’ εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990.

Η Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

1) δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευµένη από επίσηµη µετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και

2) βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος. 6 8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας, 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 α) ότι δεν είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκοµίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήµατα. γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι γνήσια και πραγµατικά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήµων, σηµειώµατα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων κτλ. 7.3.) Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:

Ξαφνικό «κανόνι»: Πτώχευση για γνωστή αεροπορική εταιρεία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε επιφυλακή για τη σφοδρή κακοκαιρία - Θα «ανοίξουν» οι ουρανοί

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved