ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2014: Ποια σχολεία δεν θα είναι εξεταστικά κέντρα

Πανελλαδικές 2014: Ποια σχολεία δεν θα είναι εξεταστικά κέντρα

Έξι ημέρες απομένουν μόνο για την έναρξη των πανελληνίων και η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται. 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) ανά ∆/νση ∆.Ε., τα οποία θα οριστούν µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.∆. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.21/2011.

Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση:

α) Για τις εξετάσεις των ηµερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων: συγκεκριµένα σχολικά συγκροτήµατα στα οποία στεγάζονται ηµερήσια Γενικά Λύκεια δηµόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισµικά που έχουν µαθητές στη Γ΄ τάξη και ηµερήσιες Λυκειακές Τάξεις που έχουν µαθητές στην τελευταία τάξη.

β) Για τις πανελλήνιες εξετάσεις των υποψηφίων ηµερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) τα ηµερήσια ΓΕΛ που θα οριστούν µε την ανωτέρω απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπ/σης (η οποία κοινοποιείται στο ∆ιευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. και στο ∆ιευθυντή του ΕΠΑΛ), για τα µαθήµατα που θα εξεταστούν σε κοινά θέµατα µε τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Κατά τον ορισµό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ του ίδιου ΕΠΑΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ΓΕΛ µπορεί να εξετάζονται οι υποψήφιοι ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ περισσοτέρων του ενός ΕΠΑΛ. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ιευθυντής κάθε ΕΠΑΛ ενηµερώνει µε ονοµαστική κατάσταση τον ∆ιευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. για τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ που εξετάζονται πανελλήνια καθώς και για τα εξεταζόµενα µαθήµατα. (Τα µαθήµατα ειδικότητας θα εξεταστούν σε άλλα εξεταστικά κέντρα κοινά µε τους υποψηφίους της ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ των ΕΠΑΛ).

2. ∆εν θα χρησιµοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

β) Τα µειονοτικά σχολεία.

Στα σχολεία αυτά δεν θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα, αφού οι µαθητές τους θα εξετασθούν στο σχολείο στο οποίο φοιτούν για όλα τα µαθήµατα σε θέµατα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Οι µαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – ∆ήλωση προκειµένου να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο στα αντίστοιχα µαθήµατα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης του Κεφαλαίου Ζ΄, αν πρόκειται για εξεταζόµενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση - ∆ήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

3. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται σε Ε.Κ. ηµερήσιων ΓΕΛ σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Κατά τον ορισµό των Ε.Κ. πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι του ίδιου εσπερινού ΓΕΛ πρέπει να εξετάζονται στο ίδιο Ε.Κ. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο Ε.Κ. µπορεί να εξετάζονται υποψήφιοι από περισσότερα του ενός εσπερινού ΓΕΛ.


4. Για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι χρήσιµο όπως οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές ∆.Ε., διερευνήσουν τη δυνατότητα σύµπτυξης των εξεταστικών κέντρων (Ε.Κ.), όπου αυτό είναι εφικτό. Σε καµµία περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να δηµιουργηθούν προβλήµατα στους υποψήφιους και να διαταραχθεί η εξεταστική διαδικασία. Όπου τυχόν συµπτυχθούν Ε.Κ., ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων σε κάθε κέντρο θα πρέπει να παραµείνει διαχειρίσιµος και περιορισµένος για πρακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλήνιες 2014: Τέλη Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Πανελλήνιες 2014: Πότε κατατίθενται τα μηχανογραφικά δελτία