ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανέρχεται σε διαπραγμάτευση η Attica Bank – Η KPMG και η επίπτωση του Artemis

Επανέρχεται σε διαπραγμάτευση η Attica Bank – Η KPMG και η επίπτωση του Artemis
INTIME

Σε διαπραγμάτευση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι μετοχές της Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020. Η KPMG, ο ορκωτός ελεγκτής της Attica Bank έδωσε πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη στο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς έκρινε πως τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ήταν σύμφωνα με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας.

Από την έκθεση της KPMG που συνοδεύει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας ξεχωρίζει η αναφορά στην ζημία απομείωσης. Όπως τονίζεται σχετικά: «Η επιμέτρηση της ζημίας απομείωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την άσκηση σημαντικών κρίσεων και εκτιμήσεων από την πλευρά της Διοίκησης που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας. H Τράπεζα και ο Όμιλος αναγνωρίζουν ζημία απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογική βάση. Η Τράπεζα και ο Όμιλος στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2020 εμφανίζουν ποσό ΕΥΡΩ 1 987 εκατ. (2019: ΕΥΡΩ 1 828 εκατ.) ως απαιτήσεις από πελάτες στο αποσβεσμένο κόστος καθώς και ΕΥΡΩ 386 εκατ. (2019: ΕΥΡΩ 281 εκατ.) ως απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών.

H εκτίμηση της ζημιάς απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων πελατών στο αποσβεσμένο κόστος αποτελεί σημαντικό θέμα ελέγχου επειδή:

-Στηρίζεται στην εφαρμογή λογιστικής αρχής που απαιτεί εκτιμήσεις και κρίσεις που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας.

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Διοίκηση προχώρησε σε αλλαγή λογιστικής εκτίμησης σχετικά με τις απομειώσεις των δανείων και αυτό επέφερε ζημιές σημαντικού ύψους.

-Εμπεριέχεται άσκηση κρίσης για την ορθή κατάταξη των δανείων και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η επιμέτρηση τους.

-Ο υπολογισμός της ζημίας απομείωσης απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις από τη Διοίκηση για τα μακροοικονομικά κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό της.

-Απαιτεί κρίση από την πλευρά της Διοίκησης για να διαπιστώσει αν υπάρχει αύξηση πιστωτικού κινδύνου λαμβάνοντας επίσης υπόψη την τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα ως αποτέλεσμα της επίπτωσης του COVID-19 και των προγραμμάτων αναστολών πληρωμών (moratoria).

-Απαιτεί αξιολόγηση από την πλευρά της Διοίκησης των αποτελεσμάτων μοντέλων επιμέτρησης αναμενόμενου πιστωτικού κινδύνου που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας.

Οι γνωστοποιήσεις που απαιτεί το ΔΠΧΑ 9 είναι εξίσου σημαντικές για την κατανόηση των εκτιμήσων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ζημίας απομείωσης».

Ειδικό ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές στην ετήσια έκθεση για την τιτλοποίηση Artemis και τις επιπτώσεις της στα οικονομικά αποτελέσματα 2020.

Όπως σημειώνεται σχετικά: «Την 16/09/2020, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των Ομολόγων του Artemis Project με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η Τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης. Ειδικότερα, με τη νέα αυτή δομή το Senior Note ανέρχεται σε ονομαστική αξία 487 εκατ. ευρώ, δημιουργείται Mezzanine θέση ονομαστικής αξίας 38 εκατ. ευρώ, νέα θέση A2 ονομαστικής αξίας 61 εκατ. ευρώ, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των απαιτήσεων του Master Servicer, ενώ η ονομαστική αξία του Junior Note παραμένει στα 806 εκατ. ευρώ. Τα κουπόνια των ομολόγων ανέρχονται σε 3% για τις Senior, Mezzanine καθώς και τη θέση Α2 και η διάρκεια της τιτλοποίησης ανέρχεται σε δέκα έτη από την ημερομηνία της αναδιοργάνωσης των ομολόγων».

Ωστόσο, στο σημείο των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρεται στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις αναφέρεται πως το 2020 επήλθαν οι εξής επιβαρύνσεις:

  • Απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 106,05 εκατ. ευρώ.
  • Απομείωση στοιχείων εκτός ισολογισμού 8,578 εκατ. ευρώ.
  • Aπομείωση επενδυτικών τίτλων στο αποσβέσιμο κόστος ύψους 41,4 εκατ. ευρώ.
  • Ζημιά 108 εκατ. ευρώ από αποτίμηση επενδυτικών τίτλων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

Ειδικά για το ποσό των 108,4 εκατ. ευρώ η έκθεση της Attica Bank σημειώνει πως σε αυτό «περιλαμβάνονται 34,6 εκατ. ευρώ που αφορούν σε ανακύκλωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης χρεωστικού αποθεματικού που είχε αναγνωριστεί κατά την 31/12/2018, που αφορά στο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς της τιτλοποίησης Artemis, ως αποτέλεσμα της άσκησης αποτίμησης της τρέχουσας χρήσης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο από την τράπεζα, εξειδικευμένο σε παρόμοιες εργασίες σύμβουλο».

Ροή Ειδήσεων