ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 33,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φορολογικά έσοδα στο 9μηνο 2021

Στα 33,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φορολογικά έσοδα στο 9μηνο 2021
Pixabay

Αυξημένα κατά 27,8% ήταν τα φορολογικά έσοδα τον Σεπτέμβριο, λόγω των μεγαλύτερων εισπράξεων από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και τον ΕΝΦΙΑ. Συνολικά ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ.

Στο 9μηνο 2021 τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33,6 δισ. ευρώ , αυξημένα κατά 895 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 19 εκατ. ευρώ
ή 1,6%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 26,6%,
ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,7%,
η) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 81 εκατ. ευρώ ή 209,4%,
θ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
ι) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 135 εκατ. ευρώ ή 14,1%
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 131 εκατ. ευρώ ή 14%,
ια) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
ιβ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 262 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
ιγ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 346 εκατ. ευρώ ή 19,5%,
ιδ) Μεταβιβάσεις κατά 574 εκατ. ευρώ ή 9,1%,
ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,2%
εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 114 ή εκατ. ευρώ 20%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
β) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 191 εκατ. ευρώ ή 11,7%,
δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 7,9%,
ε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,6.

Ρoή Ειδήσεων