ΥΠΟΙΚ: Οδηγίες για τους φορολογουμένους με καταθέσεις στο εξωτερικό

ΥΠΟΙΚ: Οδηγίες για τους φορολογουμένους με καταθέσεις στο εξωτερικό

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι φορολογούμενοι, που έχουν αποστείλει χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, μπορούν να δικαιολογήσουν τις διαφορές που έχουν εντοπισθεί μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των καταθέσεών τους στην αλλοδαπή, απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ΔΟΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν ήδη λάβει πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία τους καλεί να δικαιολογήσουν τις διαφορές ή να υποβάλλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα τους επιβληθεί φόρος 45% επί των διαφορών που δεν δικαιολογούνται.  Οι φορολογούμενοι αυτοί όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος μπορούν να προσέρχονται στην ειδική εφαρμογή του TAXIS net χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να εγγράψουν σε συγκεκριμένα σημεία που τους ζητείται τυχόν ύπαρξη πλεονάζοντος κεφαλαίου παλαιότερων χρήσεων το οποίο εφόσον προκύπτει μπορεί να δικαιολογεί μέρος ή ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Στην περίπτωση που οι διαφορές αυτές εν μέρει ή στο σύνολό τους δεν δικαιολογούνται, θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική ή αρχική δήλωση εντός της προθεσμίες που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

    Επίσης ο φορολογούμενος εντός της ίδιας προθεσμίας, θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

   1. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των Τραπεζών καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

   2. Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικον. έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά.

   3. Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.