ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα κατασχεθεί το 50% των καταθέσεων! Βάζουν «χέρι» και σε θυρίδες

Πώς θα κατασχεθεί το 50% των καταθέσεων! Βάζουν «χέρι» και σε θυρίδες

Κατασχέσεις σε επιχειρήσεις στις οποίες παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή θα επιβάλει το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να πατάξει το φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσει να βάλει «ζεστό» χρήμα στα κρατικά ταμεία.

Πλέον, το κράτος θα μπορεί να προχωρά σε προληπτικές κατασχέσεις, οι οποίες θα γίνονται με την αιτιολογία διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, αν μετά από φορολογικό έλεγχο, διαπιστωθούν σημαντικές παραβάσεις, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Την ίδια ώρα, το δημόσιο θα μπορεί να "παγώνει" και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, ώστε ο εκάστοτε παραβάτης να μην μπορεί να αποφύγει τη δέσμευση και τις κατασχέσεις.

Ποιά είναι η διαδικασία

Οι εφορίες απαγορεύεται να παραλαμβάνουν ή να χορηγούν κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως δηλώσεις, συμφωνητικά, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά.

Ταυτόχρονα θα δεσμεύουν το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρημάτων που υπάρχουν σε θυρίδες του παραβάτη τόσο στις ελληνικές τράπεζες όσο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σε περίπτωση που οι θυρίδες και οι παρακαταθήκες δεν έχουν χρήματα, τότε θα δεσμεύονται κατά 100%.

Ποιοι κινδυνεύουν:

Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται σε βάρος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν μία από τις παρακάτω ιδιότητες:

euros

α) Σε εγχώριες εταιρίες, στους πρόεδρους και αντιπροέδρους των Δ.Σ., στους διευθύνοντες, εντεταλμένους, συμπράττοντες συμβούλους, στους διοικητές, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές, και γενικά σε κάθε εντεταλμένο πρόσωπο που έχει οριστεί είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω πρόσωπα, τα μέτρα επιβάλλονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών.

β) Για ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές και σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών, και όταν λείπουν ή απουσιάζουν, τότε οι κατηγορίες στρέφονται σε κάθε εταίρο.

γ) Για συνεταιρισμούς και ενώσεις: στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους ταμίες, καθώς σε κάθε εντεταλμένο πρόσωπο.

δ) Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών των εταιριών.
Κατασχέσεις δεν επιβάλλονται σε όσους έχουν λάβει εικονικά τιμολόγια, από τη στιγμή όμως που τα εικονικά είναι στο όνομα του εκδότη και αποδειχθεί ότι ο λήπτης δεν γνωρίζει την «εικονικότητα».

Από το Taxis στις τράπεζες

Για την εφαρμογή των μέτρων συντάσσεται άμεσα από τις φορολογικές αρχές μια πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

Η πράξη αυτή καταχωρείται αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές αρχές και κοινοποιείται με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου στον παραβάτη.

Τέλος γνωστοποιείται άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Κατασχέσεις για όσους δεν πλήρωσαν το χαράτσι

Προειδοποίηση 30 ημερών σε οφειλέτες για κατασχέσεις, πλειστηριασμούς

Ξεκινούν οι κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση

Έγκυρο παραστατικό για την επιστροφή φόρου η ειδοποίηση μέσω Taxisnet