Τι αλλάζει στις επαγγελματικές μισθώσεις

Τι αλλάζει στις επαγγελματικές μισθώσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) συνέταξε έναν αναλυτικό οδηγό για το τι ισχύει πλέον στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζει την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης στα τρία χρόνια με τις δύο πλευρές να έχουν τη δυνατότητα για λύσης της σύμβασης, νωρίτερα, με εκατέρωθεν συμφωνία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ζητούμενων ενοικίων.

Η διάρκειά τους καθορίζεται κατ΄ αρχήν ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη.

Στην πράξη όμως τα μέρη θα έχουν την απόλυτη ευχέρεια να συμφωνούν διαφοροποιημένο χρόνο δέσμευσης για κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όχι όμως μικρότερο από την τριετία. Δηλαδή κάθε μισθωτής που θέλει να κάνει μια σοβαρή επένδυση, ενώ θα διεκδικεί για τον εαυτό του μεγάλη μισθωτική διάρκεια, ο ίδιος θα ζητά να δεσμεύεται για μικρότερο χρόνο, με ελάχιστο πάντοτε την τριετία, ώστε να μπορεί να αποδεσμευθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιχείρησής του. Θα είναι δηλαδή συνήθεις στην πράξη και απόλυτα έγκυρες οι μισθώσεις με μεγάλη συμβατική διάρκεια υπέρ του μισθωτή, αλλά με δέσμευσή του μόνον για μια τριετία.

Όσον αφορά στη λύση των μισθωτήριων συμβολαίων, οι νέες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία τους από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού τους χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις μήνες από την κοινοποίησή της.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέες μισθώσεις θα διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και από τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο μισθωτήριο. Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι παλαιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας κλπ. του π.δ. 34/95.

Διαβάστε επίσης: Έρχονται τα ηλεκτρονικά συμβόλαια για τα ενοίκια