ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κριτήρια για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Τα κριτήρια για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνει ο έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αποσαφηνίζει με εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι χρήσεις του 2001 και μετά θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση το κριτήριο της μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά στις υποθέσεις από το 2006 και μετά κριτήριο θα είναι η ύπαρξη συμπληρωματικών στοιχείων στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα μεγάλο μέρος από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις λίστες φοροδιαφυγής, οι οποίες και θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα με βάση τις οδηγίες που δίνονται στην εγκύκλιο. Για χρήσεις από το 2011 έως και το 2013 κριτήριο για έλεγχο κατά προτεραιότητα είναι η αποφυγή της παρέλευσης της προθεσμίας πενταετούς παραγραφής.

Αναλυτικά στην εγκύκλιο διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πηγή: ΑΠΕ