ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Οκτώβριο

Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Οκτώβριο

Το μέσο το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,14% και διαμορφώθηκε στο 1,94%.

Το μέσο όμως σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,36%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων για ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,17% και διαμορφώθηκε στο 7,22%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε οριακά και διαμορφώθηκε στο 6,58%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 8,25%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 0,05% στο 6,01%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,08% στο 5,30% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης στο 5,63%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στο 2,98%.

Πηγή: ΑΜΝΑ