Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Είναι λύση το «πρασίνισμα» της απασχόλησης;

Είναι λύση το «πρασίνισμα» της απασχόλησης;

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής των Ανθρώπινων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εν μέσω της σαρωτικής ανόδου των ποσοστών ανεργίας -λόγω της ύφεσης- στην Ευρώπη και τη χώρα μας, έχει προταθεί πολλές φορές η αναζήτηση κοιτασμάτων απασχόλησης στον «πράσινο τομέα» δηλ. σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Οι επιδράσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στην απασχόληση μπορεί να είναι αξιοσημείωτες: σύμφωνα με μια έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ο αριθμός των «πράσινων» θέσεων εργασίας θα αυξάνεται στο μέλλον, καθώς θα επιτείνεται η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και μεγαλύτερης αειφορίας.

Το «πρασίνισμα της οικονομίας» θα επηρεάσει την απασχόληση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους νέους παραγωγικούς τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και τη μετεξέλιξη ορισμένων επαγγελμάτων καθώς θα αποκτούν ολοένα πιο οικολογικό χαρακτήρα οι δεξιότητες, οι μέθοδοι, και τα επαγγελματικά περιγράμματα.

Τα κοιτάσματα της «πράσινης» απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας που βοηθούν στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, υλικών και νερού, την απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και τη μείωση της ρύπανσης.

Οι «πράσινες» θέσεις εργασίας συνιστούν ευκαιρίες για διευθυντικά στελέχη επιστήμονες, και τεχνικούς, ενώ μεγάλο όφελος θα έχουν και οι νέοι, οι γυναίκες, οι γεωργοί, ο πληθυσμός της υπαίθρου, οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα όπως λ.χ. οι ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, οι μηχανικοί περιβάλλοντος, οι βιοκαλλιεργητές καθώς και οι εργαζόμενοι στην ανακύκλωση, την επεξεργασίας αποβλήτων, τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, τις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, τον έλεγχο και προστασία των υδάτων κ.α.

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι τα «πράσινα» επαγγέλματα δε συνιστούν αυτομάτως αξιοπρεπή εργασία. Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα είναι «βρώμικα», επικίνδυνα και δύσκολα. Η απασχόληση στις παραγωγικές μονάδες της ανακύκλωσης/διαχείρισης απορριμμάτων, την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή την κατασκευαστική βιομηχανία είναι συνήθως προσωρινή και χαμηλά αμειβόμενη. Τα «πράσινα» επαγγέλματα θα αποτελέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στην απασχόληση, μόνο αν διαπνέονται από τη φιλοσοφία της αξιοπρεπούς εργασίας.

Συγκεφαλαιώνοντας, οι «πράσινες» θέσεις εργασίας συνιστούν το «σήμα κατατεθέν» μια αειφόρου οικονομίας και δικαιότερης κοινωνίας που θα σέβεται το περιβάλλον.