Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Καημένε Γέρο, που να 'ξερες...

Καημένε Γέρο, που να 'ξερες...

Όταν ορκίστηκαν να ενεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας και να αφήσουν κατά μέρος τα προσωπικά συμφέροντά τους

Ο Όρκος του Κολοκοτρώνη και της Πελοποννησιακής Γερουσίας βγαίνει την Πέμπτη σε δημοπρασία από τον Οίκο Βέργος.

Περίεργα συναισθήματα…

Τι έλεγε ο Γέρος;

Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα:

«Ἐπειδή ἀπό τήν προσήλωσίν μας εἰς τά ἰδιαίτερα συμφέροντα, καί ἀπό τά δεσποτικά μερικῶν φρονήματα, τά πράγματα τῆς Πατρίδος κατήντησαν εἰς ἐλεεινήν κατάστασιν, καί κατεξεσχίσθη ἡ Πατρίς εἰς τρόπον, ὁποῦ ἐκ τούτου προφανῶς ἐπαπειλεῖται ταχύς ὁ τέλειος ἀφανισμός τοῦ ἔθνους μας, ἄν δέν τόν προλάβωμεν. Ἐπειδή ἡ ἀδυναμία καί ἀνικανότης μας εἰς τό νά κρατῶμεν ἕνα τοιοῦτον πόλεμον, μᾶς κάμνει νά ἐλπίζομεν ἔλεος, καί ὑπεράσπισιν ἀπό τήν εὐσπλαγχνίαν τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου δέν θέλει ἀξιωθῶμεν, ἄν δέν φανῶμεν καθ’ ἡμᾶς αὐτούς ἄξιοι τούτου…».

Θα το γράψω ευθέως, όπως μου έρχεται στο μυαλό:

Αν ζούσε σήμερα ο Γέρος, θα σας κρέμαγε κάποιους ανάποδα σε συκιές. Αυτά.