ΕΡΓΑΣΙΑ

Αιτήσεις για μετατάξεις σε νησιά - Ποιους αφορά

Αιτήσεις για μετατάξεις σε νησιά - Ποιους αφορά

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), προκήρυξε την πλήρωση θέσεων με μετάταξη.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης έχουν μόνιμοι Υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι μετατάξεις, αφορούν τις εξής θέσεις:

Α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Ν.Σ. Μυτιλήνη)

- μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων.

Β. Δικαστικό Γραφείο Σύρου

- μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Νομικών

- μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων

Η μετάταξη, σύμφωνα με το εδάφιο 5 και επόμενα της παρ.2 του αρ.19 του ν.4440/2016 ως ισχύουν, γίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού του ΝΣΚ, σε κενή οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης υποψηφιότητας, να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη.

Επίσης, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με τα αρ. 3,18,26, 27 και 28 του π.δ. 50/2001 ως ισχύουν, σε συνδυασμό με την παρ.12 του αρ.66 του ν.4714/2020. Για τον κλάδο ΠΕ Νομικών, ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή είναι η δικηγορική εμπειρία. Και για τους δύο κλάδους απαιτείται η κατάθεση πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση Διοικητικού & Λειτουργικής Υποστήριξης – Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (tdprosopikou@nsk.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που λήγει την 9η Απριλίου 2021.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ρoή Ειδήσεων