Δήμος Χαλανδρίου: Θέσεις εργασίας

Newsroom Newsroom

Δήμος Χαλανδρίου: Θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WASTE4THINK (HORIZON 2020 συνολικής διάρκειας έως σαράντα δύο μήνες.

Καταγραφή copy

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

4. Τίτλος σπουδών, στον σπουδαίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Ειδικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών βλ :ΑΣΕΠ, «Παράρτημα ΣΜΕ (με σήμανση έκδοσης 4.2.2015) , Κεφάλαιο ΙΙ, Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, τίτλο σπουδών». .Για την απόδειξη γλωσσομάθειας βλ. ΑΣΕΠ, ειδικό παράρτημα Α2 απόδειξη γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης « 25.2.2016»

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ( όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» κι ότι έχει την υγεία και την φυσική καταλληλότητα.

7. Πιστοποιητικό γέννησης

8. Δικαιολογητικά για την απόδειξη εμπειρίας όπως αναφέρονται παραπάνω. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών , επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι,. ΤΚ 152 34 , απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού , υπόψιν κας Ε. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023870, 862, 865). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Δημοτικό κατάστημα , ήτοι από 23/5/16 έως 27/5/16.

pinakas2

www.dikaiologitika.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved